9 câu hỏi về sách Toán 2 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo

9 câu hỏi về sách Toán 2 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
Câu hỏi 1: Sự khác biệt về mục tiêu chương trình 2018 và 2000 là gì?
Chương trình 2018 định hình một cách rõ nét:
- Hai nhánh phát triển song song:
• Kiến thức kĩ năng toán học cơ bản ban đầu.
• Hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực toán học đặc thù.
- Định hướng: Tích hợp.

Read more ...