3 câu hỏi quan trọng về xét thăng hạng Giáo viên tiểu học theo công văn mới
- Toàn bộ thông tin cá nhân đăng ở đây được trích từ Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ký ngày 30/11/2017 về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.mới nhất ban hành ngày 30.11.2017 để mọi người cùng đọc để biết.

8 khoản nghiêm cấm được thu trong trường tiểu học Công văn Hướng dẫn những khoản không được phép thu trong trường tiểu học
Chào thầy cô và các bạn.
Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã kí thay quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo công văn Số: 5031/BGDĐT-KHTC về việc xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.