Bài toán khó lớp 3 tính số gạo bán trong 2 ngày

Bài toán  khó lớp 3 tính số gạo bán trong 2 ngày

Bài 12 Tuần 3 PTNL Toán 3 trang 16:
Một cửa hàng, ngày thứ hai bán được 518 quyển vở, nhiều hơn ngày thứ nhất 35 quyển vở và ít hơn ngày thứ ba 37 quyển vở. Tính số quyển vở của cửa hàng đó bán được trong ngày thứ nhất và ngày thứ ba?

Hướng dẫn giải:
Dựa đề bài, các mẹ cho con đọc kĩ đề bài:
Hỏi: bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
Để tính số quyển vở của cửa hàng đó bán được trong ngày thứ nhất và ngày thứ ba ta phải biết gì?
Con trả lời: + Biết số vở ngày 1 và số vở ngày 2
- Khi biết số vở ngày 1 và ngày 3 ta sẽ làm phép tính gì để tính kết quả?
Mẹ có thể tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng sau:
Ngày 2 : |---------------518 quyển--------------|-----------------|
                                                                      35 quyển
Ngày 1 : |---------------? quyển------------------|
Ngày 3 : |-------------------------------------------?----------------|--------------------|
                                                                                          37 quyển
Bài giải:
Ngày thứ nhất cửa hàng bán được:
518 - 35 = 483 ( quyển)
Ngày thứ ba cửa hàng bán được:
518 + 37 = 555 ( quyển)
Ngày thứ nhất và Ngày thứ ba cửa hàng bán được:
518 + 555 = 1038 ( quyển)
Đáp số: 1038 quyển vở

Top