2 bài toán khó thực tế của tiểu học

2 bài toán khó thực tế của tiểu học

Bài giải:
Số tiền của Pi gồm:
45000 + 5000 + 3000 = 53000 ( đồng)
45000 đồng mua được nhiều nhất số bút chì là:
5 x 45000: 9000) = 25 ( bút chì)
5000 đồng và 3 000 đồng mua được là:
2 x ( 5000: 5000) + 1x ( 3000: 3000) = 3 ( bút chì)
Số tiền của Pi mua được nhiều nhất:
25 + 3 = 28 (bút chì)
Đáp số: 28 bút chì