Bài toán khó lớp 4 liên quan đến phân số

Bài toán khó lớp 4 liên quan đến phân số

Tập hợp những bài toán khó dành cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi, liên quan đến  phân số trong môn toán lớp 4. Đây chỉ là hướng giải. Ngoài ra quý phụ huynh và thầy cô có những cách giải khác.

Read more ...

2 bài toán khó thực tế của tiểu học

2 bài toán khó thực tế của tiểu học

Bài giải:
Số tiền của Pi gồm:
45000 + 5000 + 3000 = 53000 ( đồng)
45000 đồng mua được nhiều nhất số bút chì là:
5 x 45000: 9000) = 25 ( bút chì)
5000 đồng và 3 000 đồng mua được là:
2 x ( 5000: 5000) + 1x ( 3000: 3000) = 3 ( bút chì)
Số tiền của Pi mua được nhiều nhất:
25 + 3 = 28 (bút chì)
Đáp số: 28 bút chì

Top