Print

Cách tổ chức Chuyên đề Dạy học Dự án ở Tiểu học

Kĩ năng sư phạm  

Cách tổ chức Chuyên đề Dạy học Dự án ở Tiểu học

Về mục đích và ý nghĩa của buổi Chuyên đề là các GV đã được học về Dạy học Dự án và theo Dự án sẽ chia sẻ và lan tỏa cho GV trong nhà trường để có thể nhân rộng và áp dụng mô hình này trong năm học 2020-2021 này. Đây còn là cơ hội để GV trong nhà trường phát huy tính tích cực và sáng tạo của mỗi GV. Đây cũng là cơ hội để GV trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong việc chủ động, sáng tạo đổi mới phương pháp hình thức dạy học

1. Khái niệm
Dạy học theo dự án là một hình thức của hoạt động học tập/trong đó nhóm hs xác định một chủ đề /một nội dung làm việc/ tự lập kế hoạch/ thực hành công việc để đạt kết quả-một sản phẩm có ý nghĩa.Học theo dự án nhấn mạnh vai trò của người học.
Học theo dự án là hoạt động học tập lấy người học làm trung tâm, tạo cơ hội cho học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập, và áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống


2. Mục tiêu của dạy học theo dự án
+ Hướng tới các vấn đề của thực tiễn, gắn kết nội dung học với cuộc sống thực tế.
+ Phát triển cho học sinh kĩ năng phát hiện,kỹ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng tư duy bậc cao (phân tích, tổng hợp, đánh giá).
+ Rèn luyện nhiều kĩ năng (tổ chức kiến thức, kĩ năng sống, kĩ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp…).
+Rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21 ( hợp tác, giao tiếp, sáng tạo, tư duy phản biện)

3. Phân loại
a) Phân loại theo thời lượng
+ Dự án nhỏ: thực hiện trong một hoặc một số giờ học
+ Dự án trung bình: thực hiện trong một số ngày/ một tuần
+ Dự án lớn: thực hiện với thời gian lớn, tối thiểu là một tuần, có thể kéo dài trong nhiều tuần.

b) Phân loại theo chuyên môn
+ Dự án trong một môn học:
+ Dự án liên môn:
+ Dự án ngoài chuyên môn: Là dự án cho các lễ hội trong trường.
- Dự án cho nhóm HS, dự án cá nhân. Là dự án toàn trường, dự án cho một khối lớp, một lớp học.
- Dự án hướng dẫn của một GV, dự án với sự cộng tác của nhiều GV và chuyên gia.

4. Đặc điểm
Một dự án nói chung có những đặc điểm cơ bản sau:
- Có mục tiêu được xác định rõ ràng.
- Có thời gian qui định cụ thể.
- Có nguồn tài chính, vật chất, nhân lực
- Mang tính duy nhất (phân biệt với các dự án khác).

5. Xem mẫu Dự án: “Save paper, save trees”, Đo chu vi trái đất, Bánh trôi sắc mầu, Origami

6. Quy trình tổ chức dạy học dự án
6.1- Xây dựng ý tưởng, lựa chọn chủ đề
6.2- Xác định mục tiêu của dự án
6.3- Lập kế hoạch thực hiện dự án. Giao nhiệm vụ: phân nhóm, phân vai, nguồn tài liệu hỗ trợ
6.4- Triển khai kế hoạch
+ Thu thập thông tin
+ Thực hiện làm việc cá nhân/ nhóm/ thực hiện trải nghiệm
+ Thảo luận với các thành viên khác
+ GV theo dõi, đôn đốc,hỗ trợ và xử lý thông tin trong khi thực hiện
6.5- Kết thúc dự án
+ Tổng hợp, trình bày, báo cáo kết quả
+ Đánh giá, bổ sung ý kiến, rút kinh nghiệm lại quá trình thực hiện để thực hiện tốt hơn các dự án tiếp theo.

7. Hoạt động CNTT lồng ghép vào dự án
Hoạt động CNTT là phương tiện hỗ trợ GV, HS trong qúa trình thực hiện DA như chia sẻ, giới thiệu sản phẩm, hỏi tham vấn chuyên gia.

8. Ưu điểm của dạy học theo dự án
+ Gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội;
+ Kích thích động cơ, hứng thú học tập của học sinh;
+ Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm;
+ Phát triển khả năng sáng tạo;
+ Rèn luyện năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp;
+ Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn;
+ Rèn luyện năng lực cộng tác làm việc;
+ Phát triển năng lực đánh giá
+ Ngoài ra hs tăng niềm đam mê, sự sáng tạo, sự đồng cảm, và khả năng học
+ Triển lãm dự án cũng giúp phụ huynh và thành viên khác trong cộng đồng có cơ hội nhìn nhận những việc hs thực hiện.