Hoạt động trải nghiệm ( Sinh hoạt dưới cờ) : Giáo dục truyền thống địa phương 25/10

Hoạt động trải nghiệm ( Sinh hoạt dưới cờ) : Giáo dục truyền thống địa phương 25/10
Đây là video nhỏ minh họa cho Hoạt động trải nghiệm loại hình Sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: Giáo dục truyền thống địa phương 25/10 thông qua hình thức sân khấu hóa. Cách tổ chức đơn giản, nhưng hiệu quả, học sinh đã hiểu rất nhiều về ngày 25 tháng 10 ngày truyền thống nhân dân huyện Thủy Nguyên - năm xưa vùng lên đấu tranh.


Nhấn vào đây để tải các tài liệu cho video này: Hoạt động trải nghiệm ( Sinh hoạt dưới cờ) : Giáo dục truyền thống địa phương 25/10 

Top