Print

Đáp án 25 câu hỏi dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2021

Đáp án 25 câu hỏi dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2021
Câu 1. Luật Phòng, chống tham những năm 2018 có hiệu lực thì hành khi nào?

A. 01/7/2019
B. 20/11/2018
C. 04/12/2018
D. 23/11/2019.

Câu 2. Những quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là?

A. Phòng, chống tham những khu vực ngoài nhà nước
B. Kiểm soát xung đột lợi ích
C. Quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
D. Cả 3 phương án trên.

Câu 3. Hành vi tham nhũng có thể xảy ra ở đâu?

A. Trong cơ quan, tổ chức của nhà nước
B. Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
C. Trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
D. Trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

BÀI DỰ  THI

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ  PHÒNG,  CHỐNG THAM NHŨNG

Họ và tên người dự thi: ...

Số căn cước công dân: ...

Địa chỉ: Thôn ..., xã K.., Thủy ...., Hải Phòng

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học .., T....., HP

Số điện thoại: 0983.....

Câu 1: A

Câu 6: D

Câu 11: A

Câu 16:D

Câu 21:

Câu 2: D

Câu 7: D

Câu 12: D

Câu 17: D

Câu 22: A

Câu 3: B

Câu 8: B

Câu 13: B

Câu 18: A

Câu 23: D

Câu 4: D

Câu 9: D

Câu 14: C

Câu 19: C

Câu 24: D

Câu 5: D

Câu 10: B

Câu 15: C

Câu 20: C

Câu 25:C

Nhấn vào  đây để tải về chỉ việc in thôi : Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2021