Dạy dấu điền dấu câu ở Tiếng Việt Lớp 2 như thế nào cho đúng?

Dạy dấu điền dấu câu ở Tiếng Việt Lớp 2 như thế nào cho đúng?

Hỏi: SGK Tiếng Việt 2, Tiếng Việt 3 có một số bài tập yêu cầu học sinh đặt dấu chấm, dấu phẩy trong khi các em chưa học về câu và các bộ phận trong câu. Làm thế nào để hướng dẫn học sinh thực hiện được các bài tập loại này ?


Trả lời:
1. Số lượng bài tập điền dấu câu trong Luyện từ  và câu 2

Trong số các dấu câu dạy ở lớp 2 và lớp 3 (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm), dấu chấm, dấu phẩy được xác định là trọng tâm, có nhiều bài tập ở các dạng khác nhau, với yêu cầu từ dễ đến khó.

Tuy nhiên, giống như những nội dung khác của phân môn Luyện từ và câu, các dấu câu dạy cho HS ở lớp 2, lớp 3 cũng thông qua các bài tập thực hành (chưa dạy lí thuyết về câu và các bộ phận trong câu). Vì vậy, khi dạy cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, GV phải khai thác sự cảm nhận và sử dụng tiếng Việt của HS, giúp các em vận dụng những hiểu biết ban đầu về các kiểu câu (Ai là gì ? Ai làm gì ? Ai thê nào ?) để thực hiện yêu cầu của bài tập.Dạy dấu điền dấu câu ở Tiếng Việt 2 như thế nào cho đúng?
+ Nếu đặt dấu chấm (ngắt câu) ở chỗ nào thì thử xem câu đó đã nói trọn ý chưa (người nghe có hiểu đúng và đủ ý không) ;


+ Nếu bài tập yêu cầu lựa chọn một trong hai dấu (chấm/ chấm hỏi, chấm/ chấm than, chấm /phẩy) thì có thể dùng phép "thử" để loại trừ, VD : không đặt dấu chấm hỏi được (vì không phải là câu hỏi) thì phải đặt dấu chấm (cuối câu kể),... ;


+ Xác định rõ yêu cầu phải ngắt đoạn văn thành mấy câu và dựa vào dấu hiệu về hình thức (nếu có chữ viết hoa), hoặc dựa vào cấu tạo của kiểu câu đã học
(Ai là gì? Ai làm gì ? Ai thế nào ?) để ngắt câu (đặt dấu chấm).
 VD1 : Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả :
Trời mưa to Hoà quên mang áo mưa Lan rủ ban đi chung áo mưa với mình đôi bạn vui vẻ ra về.
(Tiếng Việt 2, tập một, tr. 35)
(Sau khi HS ngắt được 2 câu đầu, dựa vào ý đã trọn vẹn và dấu hiệu "chữ viết hoa đâu câu, GV hướng dẫn các em lựa chọn vị trí đặt dấu chấm tiếp theo để ngăn cách hai câu còn lại, sao cho mỗi câu đều "nói trọn ý".)


VD2 : Chép đoạn văn dưới đây vào vở sau khi đã đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết hoa những chữ đầu câu :
Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đên mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.
(Tiếng Việt 3, tập một, tr. 25)
(GV hướng dẫn HS xác định câu và đặt dấu chấm trên cơ sở trả lời các câu hỏi dựa theo cấu tạo kiểu câu đã học : ông tôi là gi ? Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông làm gì ? Chiếc búa trong tay ông thế nào ? Ai là niềm tự hào của cả gia đình tôi ?)

- Khi hướng dẫn HS làm bài tập đặt dấu phẩy, căn cứ vào yêu cầu cụ thể, GV nhắc HS chú ý :
+ Đọc câu văn và ngắt hơi cho đúng, đặt dấu phẩy vào chỗ đã ngắt hơi trong câu và có thể thử đặt vào vị trí khác xem có được không.
VD : Mỗi bản nhạc/ mỗi bức tranh/ mỗi câu chuyện/ mỗi vở kịch/ mỗi cuốn phim,... đều là một tác phẩm nghệ thuật.
(Trích bài tập 2, Tiếng Việt 3, tập hai, tr. 54)


+ Nếu bài tập yêu cầu lựa chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy thì cũng có thể dùng phép "thử" để loại trừ (đặt dấu chấm xem câu đã trọn ý chưa, nếu chưa thì phải đặt dấu phẩy).
VD : Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống ?
Chiều qua Q Lan nhận được thư bố\ ∏ Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư : "Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bô' về ∏ bô' con mình có cam ngọt ăn nhé !"
(Tiếng Việt 2, tập hai, tr. 87)
(Ở ô trống thứ nhất, nếu điền dấu chấm thì câu chưa trọn ý, vì vậy phải điền dấu phẩy ; điền dấu chấm ở ô trống thứ hai được vì câu đã trọn ý ; tương tự như ô trống thứ nhất, ô trống thứ ba phải điền dấu phẩy mới đúng.)

3. Những lưu ý khi dạy bài tập điền dấu câu với học sinh Lớp 3
Đối với một số bài tập ở lớp 3, GV có thể yêu cầu HS xác định bộ phận câu
trả lời câu hỏi Ớ đâu ? (Khi nào ?, Như thế nào ?, Vì sao ?, Để làm gì ?, Bằng gì ?) rồi đặt dấu phẩy sau bộ phận ấy. VD : Muốn đặt dấu phẩy vào càu "Ớ nhà em thường giúp bà xâu kim.", GV đặt câu hỏi "Em thường giúp bà xâu kim ở đàu ?", sau đó đặt dấu phẩy sau bộ phận "Ở nhà". Hoặc, đối với câu "Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,... đều là một tác phẩm nghệ thuật.", GV có thể đặt câu hỏi "Mỗi cái gì đều là một tác phẩm nghệ thuật ?" để xác định những từ ngữ cùng giữ chức vụ như nhau trong câu (thành phần đồng chức) rồi đặt dấu phẩy để đánh dấu ranh giới giữa các từ ngữ ấy.

Top