Print

Mẫu Kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh ở tiểu học

Phương pháp dạy học  

Mẫu Kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh ở tiểu học

MINH HỌA KẾ HOẠCH BÀI DẠY
PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH

I. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học
1.1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng (bám vào CT môn học để mô tả)
- YCCĐ1. Trình bày được...
- YCCĐ2. Thực hiện được...
- YCCĐ3. Vận dụng được...
1.2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
Bám vào các biểu hiện của PC, NL được tuyên bố trong CTGDPT 2018, CTGD môn Ngữ văn cấp Tiểu học 2018 và các hoạt động học mà GV tổ chức để mô tả.
II. Xác định mục tiêu bài học
Sử dụng các thuật ngữ mô tả biểu hiện của năng lực môn Tiếng Việt để tuyên bố mục tiêu.
(Mục tiêu được biểu đạt bằng động từ cụ thể, để lượng hoá, ĐG được và căn cứ yêu cầu cần đạt trong CT môn học).

Nhấn vào đây để tải về:

>>> Mẫu Kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh ở tiểu học