Cách giải bài toán nâng cao về Trung bình cộng

Cách giải bài toán nâng cao về Trung bình cộng

Bài 1:
Một cửa hàng buổi sáng bán được 45l mật ong. Buổi chiều bán được 60l mật ong. Buổi tối bán được nhiều hơn mức trung bình của ba buổi là 15l mật ong. Hỏi buổi tối cửa hàng bán được bao nhiêu lít mật ong?

Hướng dẫn:

- Theo đề bài buổi tối bán được nhiều hơn mức trung bình của ba buổi là 15l mật ong nên ta phải tìm trung bình của 1 buổi bán được bao nhêu lít mật ong.
- Vì biết buổi sáng bán được 45l và buổi chiều bán được 60l mà buổi tối bán được nhiều hơn mức trung bình của ba buổi là 15l mật ong nên ta có sơ đồ

|--------------------|----------|///15 l /////|--------------------|
<.......Sáng Chiều........><..............Tối..................>

Bài giải:
Buổi sáng và buổi chiều bán được:
45 + 60 = 104 60 ( lít)
Trung bình mỗi buổi bán được là:
(105+ 15 ) : 2 = 60 ( lít)
Buổi bán cửa hàng bán được là:
60+ 15 = 75 ( lít)
Đáp số: 75 lít mật ong

Top