Sẽ bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho Giáo viên tiểu học

Sẽ bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho Giáo viên tiểu học

Nghị quyết 27-NQ/TW (ban hành ngày 21-5-2018) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương yêu cầu sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành cho Giáo viên tiểu học, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương giáo viên tiêu học.Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành cho Giáo viên tiểu học, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, cụ thể, bãi bỏ một số loại phụ cấp sau:

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề của Giáo viên tiểu học (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

- Bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong ngành Giáo dục tiểu học (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ như  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng,...

- Bãi bỏ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản như:  Chủ tịch Công đoàn, Thanh thanh tra nhân dân, Tổng phụ trách, Bí thư chi bộ, ...).

- Bãi bỏ phụ cấp nghề nghiệp Giáo viên tiểu học  .

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng có một số nội dung ý khác đáng lưu ý như:

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...).

- Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top