Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tuần 19 Trang 4 | Chính tả Nghe viết Trần Bình Trọng

Vở bài tập Tiếng Việt 3Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tuần 19 Trang 4 | Chính tả Nghe viết Trần Bình Trọng
Chính tả Tuần 19 trang 4  VBT Tiếng Việt 3 Tập 2
I. Mục tiêu cần đạt:
Sau bài học học sinh biết:
- Nghe -viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi; không mắc quá năm lỗi trong bài.
- Làm đúng BT2b.

Read more ...

Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tuần 19 trang 2 +3 Nhân hóa Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?

Vở bài tập Tiếng Việt 3Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tuần 19 trang 2 +3 Nhân hóa Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Chính tả Tuần 19 trang 2+3  VBT Tiếng Việt 3 Tập 2
I. Mục tiêu cần đạt:
- Nhận biết được hiện tượng nhân hóa , các cách nhân hóa ( BT1 , BT2 )
- Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ? trả lời  được câu hỏi Khi nào ? ( BT3 , BT4 )

Read more ...

Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tuần 19 Trang 1 Chính tả Hai Bà Trưng

Vở bài tập Tiếng Việt 3Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tuần 19 Trang 1 Chính tả Hai Bà Trưng
Chính tả Tuần 19 trang 1 VBT Tiếng Việt 3 Tập 2
I. Mục tiêu cần đạt:
Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi Hai Bà Trưng
- Làm đúng BT(2) a / b hoặc BT(3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn .

Read more ...
Top