Giúp em thi tốt Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 8 Năm học 2019 - 2020

Giúp em thi tốt Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 8 Năm học 2019 - 2020Giúp em thi tốt Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 8 Năm học 2019 - 2020

Đây là video dành cho các em học sinh lớp 4 thi tốt các vòng thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 8 năm học 2019 - 2020. Trong vòng thi này, các em củng cố lại kiến thức về danh từ, động từ, tính từ, danh từ chung, danh từ riêng, cách viết hoa danh từ riêng

 

Bài 3: Chọn những đáp án đúng:

 

Câu hỏi 1

Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu:

"Làm thợ rèn vui như diễn kịch

Râu bằng than mọc lên bằng thích"

(Thợ rèn - Khánh Nguyên)

 A. nhân hóa                B.so sánh                        C. nhân hóa và so sánh                  D. không có đáp án nào đúng

 

Câu hỏi 2

Từ nào không phải là danh từ chung ?

   A. nhà cửa                        B. Quy Nhơn                       C. đồng ruộng                   D.núi rừng

 

Câu hỏi 3

Từ nào viết sai chính tả?

A.Nha Trang                  B.Đà lạt                       C. Vũng Tàu                  D. Đà Nẵng

 

Câu hỏi 4

Trong các từ sau, từ nào không phải là danh từ riêng?

A. Nguyễn Ái Quốc            B. Hà Nội                       C. biển cả                   D.sông Hồng

 

Câu hỏi 5

Từ "cân" trong câu: "Mẹ tôi cân một thúng thóc để bán." thuộc từ loại nào ?

A. danh từ               B. tính từ                       C. động từ                   D.đại từ

 

Câu hỏi 6

Những từ nào là động từ trong câu: "Khi ta cắt những bông hoa trong vườn, những bông hoa mới sẽ mọc lên." ?

A. cắt, hoa                    B.mọc, lên                       C. hoa, mọc                   D.cắt, mọc

 

Câu hỏi 7

Từ nào là động từ trong câu: "Trên nương, các bà mẹ cúi lom khom tra ngô." ?

A. cúi, tra                       B.cúi, lom khom                       C. lom khom, tra ngô                   D.cả 3 đáp án

 

Câu hỏi 8

Câu: "Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai...." có những động từ nào ?

   A. nhìn, tới                   B.nhìn, nghĩ                       C.trăng, ngày                   D.tới, mai

 

Câu hỏi 9

Trong các từ sau, từ nào là động từ ?

   A. mệt                   B.đỏ                       C.trèo                   D.mát

 

Câu hỏi 10

Từ "phi" trong câu "Ngựa phi nước đại trên thảo nguyên." thuộc từ loại gì ?

A. tính từ                    B. danh từ                       C.đại từ                    D. động từ

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top