Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 61 Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Luyện từ và câu 4  Tuần 9 trang 93 Động từ Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 61 Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Mục tiêu cần đạt:
- Nắm được cách nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Nhận biết và bước đầu tạo được câu kể Ai là gì? bằng cách ghép 2 bộ phận câu .
- Biết đặt câu kể Ai là gì? dựa theo từ ngữ cho trước.2. Video minh họa bài giảng

3. Nội dung bài  học

I. Nhận xét
1. Đọc các câu sau:
Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:
- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này?
- Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.
                       NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

2. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì ?
Đáp án:
Câu : - Em là cháu bác Tự.
là câu kể có dạng Ai là gì ?

3. Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được.
Đáp án :
Em / là cháu bác Tự.
VN         CN

4. Vị ngữ do những từ ngữ tạo thành ?
Đáp án:
Vị ngữ : là cháu bác Tự. <--- là Cụm danh từ

- Mẹ Mai /là bác sĩ .
     CN        VN
Vị ngữ : là bác sĩ <--- là Danh từ

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 61 Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

- Trong câu kể Ai là gì? vị ngữ thường được nối với chủ ngữ bằng dấu hiệu gì?
- Vị ngữ do những từ ngữ nào tạo thành ?

II. Ghi nhớ
Trong câu kể Ai là gì?
- Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là.
- Vị ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.

Chú ý: Em hãy phân biệt giữa vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Ai thế nào? với vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

a) Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
+ Nêu lên hoạt động
+ Do động từ hay cụm động từ
+ Trả lời câu hỏi : làm gì?


b) Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
+ Chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái
+ Do tính từ hay cụm tính từ
+ Trả lời câu hỏi: Thế nào?

c) Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
+ Chỉ người, sự vật, sự việc
+ Do danh từ hay cụm danh từ
+ Trả lời câu hỏi: là gì?

III. Luyện tập
Bài tập 1 Tiếng Việt 4 tập 2 trang 61
Tìm câu kể Ai là gì? trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được.
a) Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ.
                              TỐ HỮU
b) Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
                         ĐỖ TRUNG QUÂN

Đáp án:
a) Câu kể Ai là gì là: Người là Cha, là Bác, là Anh
- Xác định vị ngữ của những câu tìm được.
- Làm thế nào để tìm được vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Phải đặt câu hỏi : Người là ai?
   Người/ là Cha, là Bác, là Anh

     CN       VN

b) Câu kể Ai là gì là: Quê hương là chùm khế ngọt
Quê hương là đường đi học
- Xác định vị ngữ của những câu tìm được.
Đặt câu hỏi để tìm vị ngữ: Quê hương là gì?
Quê hương / là chùm khế ngọt
        CN             VN
Quê hương/ là đường đi học
CN                       VN

Bài tập 2 Tiếng Việt 4 tập 2 trang 61
Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 61 Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Đáp án: Kết quả câu ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 61 Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
1) Sư tử là chúa sơn lâm.
2) Gà trống là sứ giả của bình minh.
3) Đại bàng là dũng sĩ của rừng xanh.
4) Chim công là nghệ sĩ múa tài ba.

Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 61 Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Bài tập 3 Tiếng Việt 4 tập 2 trang 61
Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì ?
a) là một thành phố lớn
b) là quê hương của những làn điệu dân ca
c) là nhà thơ
d) là nhà thơ lớn của Việt Nam

- Làm thế nào để đặt được câu?
+ Thêm bộ phận chủ ngữ.
+ Chú ý dấu hiệu câu.
+ Chú ý nghĩa của câu.
- Các từ ngữ đã cho là bộ phận gì của câu?
+ Là vị ngữ.

Đáp án: Ví dụ đặt câu:
- Hà Nội là một thành phố lớn.
- Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca.
- Xuân Quỳnh là nhà thơ.
- Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam.

4. Free Download this lecture for teaching 4th  Practice  Vietnamese Grammar

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 61 Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? 

- Download from Mediafire>>>Luyện từ và câu 4 Tuần 24 trang 61 Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? 

Xem tiếp  Giải Luyện từ và câu 4  >>>>> Luyện từ và câu Tuần 25 trang 61 Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 

>>> Liên hệ với Facebook    hay  twitter

Note: This Lecture is quite free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng môn Luyện từ và câu Lớp 4

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top