Vở bài tập Toán 4 Bài 129 trang 50 Luyện tập chung Bốn phép tính với phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 129 trang 50 Luyện tập chung Bốn phép tính với phân số

 Bài học này này sẽ hướng dẫn các em học sinh Lớp 4 làm tốt 4 bài tập có trong Vở bài tập Toán 4 Bài 129 trang 50 Bài Luyện tập chung. Bài học đã củng cố và rèn cho các em cách thực hiện, kĩ năng thực hiện 4 phép tính phân số. Biết cách chia một phân số cho một số tự nhiên. Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức với phân số

Read more ...

Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập  Trong bài học  này giúp các em củng cố và khắc sâu  cách đọc viết số có nhiều chữ số. Phân tích số có nhiều chữ số. Làm quen với Lớp tỉ hàng tỉ. Biết được cách viết 1 tỷ và hiểu 1 tỷ chính là 1000 triệu.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 14 và trang 15. 

Read more ...

Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập  Trong bài học  này giúp các em củng cố và khắc sâu  3 hàng của lớp triệu, Biết cách phân tích cấu tạo số, đọc, viết  các số đến hàng trăm triệu. Thấy được vị trí các hàng trong hệ thập phân số tự nhiên.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 14 và trang 15. 

Read more ...

Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)  Trong bài học  này giúp các em lcủng cố và khắc sâu  3 hàng của lớp triệu, Biết cách phân tích cấu tạo số, đọc, viết  các số đến hàng trăm triệu. Thấy được vị trí các hàng trong hệ thập phân số tự nhiên.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 14 và trang 15. 

Read more ...
Top