Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập  Trong bài học  này giúp các em củng cố và khắc sâu  cách đọc viết số có nhiều chữ số. Phân tích số có nhiều chữ số. Làm quen với Lớp tỉ hàng tỉ. Biết được cách viết 1 tỷ và hiểu 1 tỷ chính là 1000 triệu.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 14 và trang 15. 

Read more ...

Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 16 Luyện tập  Trong bài học  này giúp các em củng cố và khắc sâu  3 hàng của lớp triệu, Biết cách phân tích cấu tạo số, đọc, viết  các số đến hàng trăm triệu. Thấy được vị trí các hàng trong hệ thập phân số tự nhiên.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 14 và trang 15. 

Read more ...

Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 14 + Trang 15 Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)  Trong bài học  này giúp các em lcủng cố và khắc sâu  3 hàng của lớp triệu, Biết cách phân tích cấu tạo số, đọc, viết  các số đến hàng trăm triệu. Thấy được vị trí các hàng trong hệ thập phân số tự nhiên.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 14 và trang 15. 

Read more ...

Bài giảng Toán 4 Trang 13 + Trang 14 Triệu và lớp triệu

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 13 + Trang 14 Triệu và lớp triệu  Trong bài học  này giúp các em làm quen với 3 hàng của lớp triệu, Biết cách phân tích cấu tạo số, đọc, viết  các số đến hàng trăm triệu. Thấy được vị trí các hàng trong hệ thập phân số tự nhiên.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 13 và trang 14. 

Read more ...
Top