Bài giảng Toán 4 Học kì 1 từ Tuần 11 đến Tuần 18 | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Bai giang Toan 4 - the 4th Grade LecturesBài giảng Toán 4  Học kì 1 từ Tuần 11 đến Tuần 18 | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Tuần 1:

Phần 2 : Phép nhân
Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,...
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề -xi-mét vuông
Mét vuông trang 64
Nhân một số tự nhiên với một tổng
Nhân một số với một hiệu
Luyện tập trang 68
Nhân với số có hai chữ số
Luyện tập trang 69
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Nhân với số có ba chữ số
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 74
Luyện tập chung trang 75

Phần 3 : Phép chia
Chia một tổng cho một số
Chia cho số có một chữ số
Luyện tập trang 78
Chia một số cho một tích
Chia một tích cho một số
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Chia cho số có hai chữ số
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 83
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83
Luyện tập trang 84
Thương có chữ số 0
Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập trang 87
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 89
Luyện tập chung trang 90
Luyện tập chung trang 91

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 1 từ Tuần 1 đến Tuần 10  | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 1 từ Tuần 11 đến Tuần 18 | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 2 từ Tuần 19 đến Tuần 27 | The 4th Grade Math Lectures Term 2

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 2 từ Tuần 28 đến Tuần 35 | The 4th Grade Math Lectures Term 2

 Thầy cô và quý Phụ huynh có thể đặt mua tài liệu  này giá ưu đãi tại đây For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This document is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top