Bài giảng Toán 4 Học kì 2 từ Tuần 28 đến Tuần 35 | The 4th Grade Math Lectures Term 2

Bai giang Toan 4 - the 4th Grade LecturesXem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 2 từ Tuần 28 đến Tuần 35 | The 4th Grade Math Lectures Term 2

Toán 4 - Học kì 2

3. Giới thiệu hình thoi
Hình thoi
Diện tích hình thoi
Luyện tập trang 143
Luyện tập chung trang 144
Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ
1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số
Giới thiệu tỉ số
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Luyện tập trang 148
Luyện tập trang 149
Luyện tập chung trang 149
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập trang 151
Luyện tập trang 151 (tiếp theo)
Luyện tập chung trang 152
Luyện tập chung trang 153


2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
Tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Thực hành
Thực hành (tiếp theo)
Chương 6: Ôn tập
Ôn tập về số tự nhiên
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164
Ôn tập về biểu đồ
Ôn tập về phân số
Ôn tập về các phép tính với phân số
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170
Ôn tập về đại lượng
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172
Ôn tập về hình học
Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập chung trang 176
Luyện tập chung trang 177
Luyện tập chung trang 178
Luyện tập chung trang 179

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 1 từ Tuần 1 đến Tuần 10  | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 1 từ Tuần 11 đến Tuần 18 | The 4th Grade Math Lectures Term 1

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 2 từ Tuần 19 đến Tuần 27 | The 4th Grade Math Lectures Term 2

Xem thêm Bài giảng Toán 4  Học kì 2 từ Tuần 28 đến Tuần 35 | The 4th Grade Math Lectures Term 2

 Thầy cô và quý Phụ huynh có thể đặt mua tài liệu  này giá ưu đãi tại đây For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This document is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top