Bài giảng Toán 4 trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)  Trong bài học  này giúp các em nhớ lại cách thực hiện 4 phép tính với số có 5 chữ số và cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn và không có dấu ngặc đơn. ôn lại cách giải bài toán rút về đơn vị.

1. Mục tiêu cần đạt:

- Tính nhẩm,
- Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến 5 chữ số; nhân ( chia ) số có đến năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số .
- Tính giá trị của biểu thức
Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2(b) , Bài 3(b),

Phụ huynh giúp em xem trước bài học thay cho soạn bài. Còn thầy cô có thể tải về làm tài liệu cho mình . Bài soạn rất kĩ và rất tỉ mỉ, đi theo đúng tiến trình và nhận thức của học sinh Lớp 4. Thầy cô có thể tải miễn phí bài giảng này link ở phía dưới

Bài giảng Toán 4 Trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 | 4th Grade Mathematics

 

2. Xem nhanh các slides của bài này: Preview all slides for this lecture Online

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết Bài giảng Toán 4 trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)| 4th Grade Mathematics . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay dạng trình chiếu . Hãy tải link .ppt ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  bài học: 

 Bài 1 Toán 4 trang 5
Tính nhẩm

a) 6 000 + 2 000 – 4 000 = 4 000
90 000 – (70 000 – 20 000) = 40 000
90 000 – 70 000 – 20 000 = 0
12000 : 6 = 2 000
b) 21 000 x 3 = 63 000
9 000 – 4 000 x 2 = 1 000
(9 000 – 4 000) x 2 = 10 000
8 000 – 6 000 : 3 = 6 000

Lưu ý: 

Khi tính nhẩm các số tròn nghìn ta cộng, trừ, nhân, chia chữ số hàng cao nhất( có thể được) rồi thêm 3 chữ số 0 vào bên phải kết quả vừa tìm được.

Bài 2 Toán 4 trang 5
Đặt tính rồi tính

a) 6 083 + 2 378 = 8 461
28 763 - 23 359 = 5404
2 570 x 5 = 12 850
40 075: 7 = 5725
b) 56 346 + 2 854 = 59 200
43 000 – 21 308 = 21692
13 065 x 4 = 52660
65 040 : 5 = 13008

 

Bài 3  Toán 4 trang 5

Tính giá trị của biểu thức
a) 3 257 + 4 659 – 1 300
c) (70 850 – 50 230) x 3
b) 6 000 – 1300 x 2
d) 9 000 + 1 000 : 2

a) 3 257 + 4 659 – 1 300
= 7916 - 1300
= 6616

b) 6 000 – 1 300 x 2
= 6 000 – 2 600
= 3 400

c) (70 850 – 50 230) x 3
= 20 620 x 3
= 61 860

b) 9 000 + 1 000 : 2
= 9 000 + 500
= 9 500

Lưu ý: 
- Trong biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc phép nhân và phép chia mà không có ngoặc đơn thì thực hiện từ trái sang phải.
- Trong biểu thức có cả phép nhân, chia, cộng, trừ mà không có ngoặc đơn ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.
- Trong biểu thức nếu có ngoặc đơn, ta thực hiện trong ngoặc đơn trước.

Bài 4 Toán 4 trang 5
Tìm x
a) X + 875 = 9936
X - 725 = 8259
b) X x 2 = 4826
X : 3 = 1532

Cách làm:

a) X + 875 = 9936
X = 9936 - 875
X = 9 061

X - 725 = 8 259
X = 8 259 + 725
X = 8 984

b) X x 2 = 4826
X = 4 826 : 2
X = 2413

X : 3 = 1 532
X = 1 532 x 3
X = 4 596

Bài 5 Toán 4 trang 5

 

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau.
Tóm tắt:
4 ngày: 680 chiếc
7 ngày: ? chiếc

Gợi ý: Muốn tìm được số ti vi sản xuất trong 7 ngày, trước tiên ta phải tìm số ti vi sản xuất trong mấy ngày?
Bài giải:
Số ti vi sản xuất được trong 1 ngày là:
680 : 4 = 170 (chiếc)
Số ti vi sản xuất được trong 7 ngày là:
170 x7 =1190 (chiếc)
Đáp số: 1 190 chiếc ti vi

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>> Bài giảng Toán 4 trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo) 

>>>Bài giảng Toán 4 trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo) 

 Next Lesson >>> Biểu thức có chứa một chữ - Sgk Toán 4 trang 6

 >>> Danh sách các bài giảng Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 10

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top