Bài giảng Toán 4 Trang 6 Biểu thức có chứa một chữ

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 6 Biểu thức có chứa một chữ   Trong bài học  này giúp các em năm được khái niệm ban đầu về biểu thức có chứa một chữ, lấy được ví dục các biểu thức có chứa một chữ. Nhận ra rằng mỗi lần thay chữ bằng số thì ta được một giá trị số tương ứng với biểu thức đó.

1. Mục tiêu cần đạt:

- Bước đầu nhận biết được biểu thức có chứa một chữ .
- Biết tính giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số
Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (a), Bài 3 (b)

Phụ huynh giúp em xem trước bài học thay cho soạn bài. Còn thầy cô có thể tải về làm tài liệu cho mình . Bài soạn rất kĩ và rất tỉ mỉ, đi theo đúng tiến trình và nhận thức của học sinh Lớp 4. Thầy cô có thể tải miễn phí bài giảng này link ở phía dưới

Bài giảng Toán 4 trang 6 Biểu thức có chứa một chữ

 

2. Xem nhanh các slides của bài này: Preview all slides for this lecture Online

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết Bài giảng Toán 4 Trang 6 Biểu thức có chứa một chữ | 4th Grade Mathematics . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay dạng trình chiếu . Hãy tải link .ppt ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  bài học: 

 

Ví dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở ?
Bài giảng Toán 4 trang 6 Biểu thức có chứa một chữ

3 + a là biểu thức có chứa một chữ

Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4.      4 là một giá trị của biểu thức 3 + a

Nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5.    5 là một giá trị của biểu thức 3 + a

Nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6.      6 là một giá trị của biểu thức 3 + a
Nếu a = 12 thì 3 + a = 3 + 12 = 15.   15 là một giá trị của biểu thức 3 + a

Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a

Bài 1 Toán 4 trang 6
Tính giá trị của biểu thức ( theo mẫu )
a) 6 – b với b = 4
b) 115 – c với c = 7
c) a + 80 với a = 15
Mẫu: a) Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

Cách làm:
b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108
c) Nếu a = 15 thì a + 80 thì 15 + 80 = 95
Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức

Bài 2 Toán 4 trang 6

Viết vào ô trống ( theo mẫu )

Bài giảng Toán 4 trang 6 Biểu thức có chứa một chữ
a) 125 + x = 125 + 8 = 133
125 + x = 125 + 30 = 155
125 + x = 125 + 100 = 225

b) y - 30 = 200- 30 = 170
y - 30 = 960 - 30 = 930
y - 30 = 1350 - 30 = 1320

Bài 3 Toán 4 trang 6
b) Tính giá trị của biểu thức 873 - n với: n = 10; n = 0; n = 70 ; n = 300
Mẫu: - Nếu n = 10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863

- Nếu n = 0 thì 873 - n = 873 - 0 = 873
- Nếu n = 70 thì 873 - n = 873 - 70 = 803
- Nếu n = 300 thì 873 - n = 873 - 300 = 573

a) Tính giá trị biểu thức 250 + m Với m = 10; m = 0; m = 70; m = 300
+ Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260
+ Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250
+ Nếu m = 70 thì 250 + m = 250 + 70 = 320
+ Nếu m = 300 thì 250 + m = 250 + 300 = 550

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>>Bài giảng Toán 4 Trang 6 Biểu thức có chứa một chữ  

>>>Bài giảng Toán 4 Trang 6 Biểu thức có chứa một chữ

 Next Lesson >>> Biểu thức có chứa một chữ - Sgk Toán 4 trang 6

 >>> Danh sách các bài giảng Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 10

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top