Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập  Trong bài học  này giúp các em củng cố và khắc sâu  cách đọc viết số có nhiều chữ số. Phân tích số có nhiều chữ số. Làm quen với Lớp tỉ hàng tỉ. Biết được cách viết 1 tỷ và hiểu 1 tỷ chính là 1000 triệu.   Vận dụng  để làm tốt 4 bài tập có trong sách giáo khoa Toán 4 trang  trang 14 và trang 15. 

1. Mục tiêu cần đạt:

- Đọc, viết được một số số đến lớp triệu
- Bước đầu nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số 
- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3 ( a,b,a ), Bài 4 (a , b )

Phụ huynh giúp em xem trước bài học thay cho soạn bài. Còn thầy cô có thể tải về làm tài liệu cho mình . Bài soạn rất kĩ và rất tỉ mỉ, đi theo đúng tiến trình và nhận thức của học sinh Lớp 4. Thầy cô có thể tải miễn phí bài giảng này link ở phía dưới

Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập

 

2. Xem nhanh các slides của bài này: Preview all slides for this lecture Online

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết  Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập| 4th Grade Mathematics . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay dạng trình chiếu . Hãy tải link .ppt ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  bài học: 

Bài 1 Toán 4 trang 17:
Đọc các số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số:
a) 35 627 449
- Đọc là : Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín.
- Trong số này giá trị chữ số 3 là: 30 000 000
b) 123 456 789
- Đọc là : Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín.
- Trong số này giá trị chữ số 3 là: 3 000 000
c) 82 175 263
- Đọc là : Tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi ba.
- Trong số này giá trị chữ số 3 là: 3
d) 850 003 200
- Đọc là : Tám trăm năm mươi triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm.
- Trong số này giá trị chữ số 3 là: 3 000

Bài 2 Toán 4 trang 17:
Viết số, biết số đó gồm:

Số

Viết số

a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị.

 5 760 342

b) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị

 57 634 002

c) 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị

 50 076 342

d) 5 chục triệu, 7 triệu , 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 đơn vị

 5 706 342


Bài 3 Toán 4 trang 17:

Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở bảng sau:

Tên nước

Số dân

Việt Nam

 77 263000

Lào

 5 300 000

Cam-pu-chia

 10 900 000

Liên bang Nga

 147 200 000

Hoa Kỳ

 273 300 000

Ấn Độ

 989 200 000

a) Trong các nước đó:
- Nước nào có số dân nhiều nhất?
- Nước nào có số dân ít nhất?
b) Hãy viết tên các nước có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều.
Giải:
a) Trong các nước đó:
- Nước có số dân nhiều nhất là: Ấn Độ
- Nước có số dân ít nhất là : Lào
b) Viết tên các nước có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều:
- Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ.

Bài 4 Toán 4 trang 17:
Đố bạn : 1 tỉ đồng có bao nhiêu chữ số 0?
1 tỉ đồng = 1 000 000 000 đồng
- Cho biết : Một nghìn triệu gọi là một tỉ.
Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

Viết

Đọc

1 000 000 000

“Một nghìn triệu” hay “ Một tỉ”

5 000 000 000

“Năm nghìn triệu” hay “Năm tỷ”

315 000 000 000

 “ Ba trăm mười lăm nghìn triệu” hay “Ba trăm mười lăm tỷ”

3 000 000 000 

  “ Ba nghìn triệu” hay “ ba tỷ”


Bài 5 Toán 4 trang 17:

Trong lược đồ SGK có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003, đọc số dân của các tỉnh thành phố đó:

Tỉnh, (Thành phố)

Số dân

Hà Giang

 648 100

Hà Nội

 3 007 000

Quảng Bình

 818 300

Gia Lai

 1 075 200

Ninh Thuận

 546 100

TP. Hồ Chí Minh

 5 554 800

Cà Mau

 1 181 200


______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đích khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>>Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập

>>>Bài giảng Toán 4 Trang 17 Luyện tập  

 Next Lesson >>> Bài giảng Toán 4 Tiết 13 – Luyện tập Sgk Toán 4 trang 17

 >>> Danh sách các bài giảng Toán 4 Từ Tuần 1 đến Tuần 10

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top