Bài giảng Toán 4 Trang 6 Biểu thức có chứa một chữ

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 6 Biểu thức có chứa một chữ   Trong bài học  này giúp các em năm được khái niệm ban đầu về biểu thức có chứa một chữ, lấy được ví dục các biểu thức có chứa một chữ. Nhận ra rằng mỗi lần thay chữ bằng số thì ta được một giá trị số tương ứng với biểu thức đó.

Read more ...

Bài giảng Toán 4 Luyện tập trang 7

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Luyện tập  trang 7  Trong bài học  này giúp các em củng cố cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ. Khắc sâu ý nghĩa của  biểu thức có chứa một chữ. Nhận ra rằng mỗi lần thay chữ bằng số thì ta được một giá trị số tương ứng với biểu thức đó.

Read more ...

Bài giảng Toán 4 trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 trang 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)  Trong bài học  này giúp các em nhớ lại cách thực hiện 4 phép tính với số có 5 chữ số và cách tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn và không có dấu ngặc đơn. ôn lại cách giải bài toán rút về đơn vị.

Read more ...

Bài giảng Toán 4 Trang 4 + tr 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

Bai-giang-Toan-4 - 4th Grade Maths Lectures in Primary School

1.Introduction - Giới thiệu:

Bài giảng Toán 4 Trang 4 + tr 5 Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)   Trong bài học  này giúp các em nhớ lại cách thực hiện 4 phép tính với số có 5 chữ số và cách sắp xếp số theo một  sắp thứ tự nhất định. Giải bài toán thực tế đi siêu thị bằng bảng thống kê mua bán

Read more ...
Top