Vở bài tập Toán 4 Bài 104 trang 23 Luyên tập Quy đồng mẫu các phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài  104 trang 23 Luyên tập Quy đồng mẫu các phân số
Qua bài học này sẽ giúp phụ huynh nắm được cách giúp con mình làm đúng 2 cách quy
đồng mẫu số khác ( Trường hợp mẫu số này chia hết cho mẫu số kia và trừng hợp tìm mẫu số chung nhỏ nhất ) có trong 2
bài tập trong tiết 103 trang 23 Bài : Luyện tậpch Quy đồng mẫu các phân số trong Vở bài tập Toán 4
 - Có 2 bài tập: Bài 1, Bài 2,   có trong Bài 103 Trang 23 Vở bài tập Toán 4

Read more ...

Vở bài tập Toán 4 Bài 103 trang 22 Quy đồng mẫu số các phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài  103 trang 22 Quy đồng mẫu só các phân số
 Qua bài học này sẽ giúp phụ huynh nắm được cách giúp con mình làm đúng 2 bài tập về cách Quy đồng mẫu các phân số với hai cách quy đồng mà các em  học sinh Lớp 4  đang học có trong Vở bài tập Toán 4  Bài 103 trang 22
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2,   có trong Bài 103 Trang 22 Vở bài tập Toán 4

Read more ...

Vở bài tập Toán 4 Bài 102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số 
 Qua bài học này sẽ giúp phụ huynh sẽ giúp cho các em  học sinh Lớp 4  củng cố cách rút gọn phân số. Kĩ năng rút gọn phân số . Thông qua 5 bài tập có trong Vở bài tập Toán 4  Bài 102 trang 21
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, bài 4 bài 5  có trong Bài 102 Trang 21 Vở bài tập Toán 4

Read more ...

Vở bài tập Toán 4 Bài 98 trang 17 Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4  Bài 98 trang 17  Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp theo)
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 98  trang 17 Tuần 20 bài : Phân số và phép chia số tự nhiên ( tiếp) . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết phân  số .  Nhớ lại kiến thức  về phân số và phép chia số tự nhiên
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, bài 4  có trong Bài 98 Trang 17 Vở bài tập Toán 4

Read more ...
Top