Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 1 Bài 3 trang  5 Tuần 1 . Các em sẽ được củng cố các phép tính với số có nhiều chữ số đến 100 000. Kĩ năng tính giá trị của biểu thức. Tìm thành phần chưa biết của phép tính. 

- Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4  có trong Bài 3 Trang 5 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Củng cố 4 phép tính với số có 5 chữ số
- Rèn cách thực hiện tính giá trị của biểu thức
- Rèn kĩ năng tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Giải bài toán rút về đơn vị.
- Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4.

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 3: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài 3 | Preview a part of this lecture

 

Bài 1 trang 5 VBT Toán 4 Tập 1:

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Bài 2 trang 5 VBT Toán 4 Tập 1:

Nối (theo mẫu):

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
- Trong biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc phép nhân và phép chia mà không có ngoặc đơn thì thực hiện từ trái sang phải.
- Trong biểu thức có cả phép nhân, chia, cộng, trừ mà không có ngoặc đơn ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.
- Trong biểu thức nếu có ngoặc đơn, ta thực hiện trong ngoặc đơn trước.

Bài 3 trang 5 VBT Toán 4 Tập 1:

Tìm x, biết:

a) x + 527 = 1892
x = 1892 - 527
x = 1365

b) x – 631 = 361
x = 361 + 631
x = 992

c) x × 5 = 1085
x = 1085 : 5
x = 217
d) x : 5 = 187
x = 187 × 5
x = 935Bài 4 trang 5 VBT Toán 4 Tập 1:

Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

Tóm tắt:
4 hàng : 64 bạn
6 hàng :… bạn ?


Bài giải:
Một hàng có số bạn là:
64 : 4 = 16 (bạn)
6 hàng có số bạn là:
16 × 6 = 96 (bạn)
Đáp số : 96 bạn học sinh

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)4. Free Download
 this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 3 Trang 5 | Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4  Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 4 Trang 6 | Biểu thức có chứa một chữ

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 1 đến Tuần 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top