Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 89 trang 7 Luyện tập về Dấu hiệu chia hết

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 89 trang 7 Luyện tập  về Dấu hiệu chia hết 
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 89  trang 7 Tuần 19 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 2, cho 5, cho 9 . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết  số nào thì chia hết cho 3, 5 , 9, 2  số nào không chia hết cho 3. Dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 9 , dấu hiệu chia hết cho 15.  Nhớ lại kiến thức  về dãy số cách đều có khoảng cách là 3
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 5 Trang 7 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Củng cố dấu hiệu nhận biết  dấu hiệu chia hết cho 2 ,3,5, và 9 .
- Củng cố dấu hiệu nhận biết  số không chia hết cho 2 , 3, 5, và 9 .

- Củng cố về dãy số cách đều44
- Có 4 bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3 , Bài 4

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 89: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài  89 | Preview a part of this lecture

Bài tập 1 trang 7 VBT Toán 4 Tập 2:
Trong các số 94; 634; 2763; 6020; 33 319; 78 132.
a) Các số chia hết cho 3 là: ……….
b) Các số không chia hết cho 3 là: …………..
c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: …………….

Đáp án:
a) Các số chia hết cho 3 là: 294; 2763; 3681; 78 132.
b) Các số không chia hết cho 3 là: 634; 6020; 33 319.
c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 294; 78 132.

Bài tập 2 trang 7 VBT Toán 4 Tập 2:
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Số 4568 không chia hết cho 3
b) Số 55 647 chia hết cho 9
c) Số 642 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3.
Đáp án:
a) Số 4568 không chia hết cho 3
b) Số 55 647 chia hết cho 9
c) Số 642 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3.

Bài tập 3 trang 7 VBT Toán 4 Tập 2:
Viết số thích hợp vào ô trống để được:
a) Số chia hết cho 3: 1 6
b) Số chia hết cho 9: 85
c) Số chia hết cho 3 và chia hết cho 2: 94

Đáp án:
a) Số chia hết cho 3: 1 6
b) Số chia hết cho 9: 85
c) Số chia hết cho 3 và chia hết cho 2: 94

Bài tập 4 trang 7 VBT Toán 4 Tập 2:
Với ba trong bốn chữ số 0; 6; 1; 2 hãy viết các số có ba chữ số và:
a) Chia hết cho 9: ………
b) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: ……….

Đáp án:
a) Chia hết cho 9: 612; 621; 126; 162; 261; 216
b) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 120; 102; 201; 210.

Bài tập 5 trang 7 VBT Toán 4 Tập 2:
a) Viết tiếp năm số chia hết cho 10: 0; 10; ….; ….; …; …; …; …..
b) Viết tiếp ba số chia hết cho cả 2; 5 và 3: 0; 30; ….; ….; ….

Đáp án:
a) Viết tiếp năm số chia hết cho 10: 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70
b) Viết tiếp ba số chia hết cho cả 2; 5 và 3: 0; 30; 60; 90; 120

4. Free Download this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 7 Trang 9 | Luyện tập đọc viết số có nhiều chữ số

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 19 đến Tuần 35 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top