Vở bài tập Toán 4 Bài 90 trang 8 Luyện tập chung về Dấu hiệu chia hết

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 90 trang 8 Luyện tập  chung về Dấu hiệu chia hết 
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ cùng tieuhocvn giải 4 bài tập nhỏ trong Vở bài tập Toán 4  Tập 2  Bài 90  trang 8 Tuần 19 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 2, cho 5, cho 9 . Các em sẽ củng cố và khắc sâu về dấu hiệu nhận biết  số nào thì chia hết cho 3, 5 , 9, 2  số nào không chia hết cho 3. Dấu hiệu chia hết cho cả 3 và 9 , dấu hiệu chia hết cho 15.  Nhớ lại kiến thức  về dãy số cách đều có khoảng cách là 3
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3 có trong Bài 5 Trang 7 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Củng cố dấu hiệu nhận biết  dấu hiệu chia hết cho 2 ,3,5, và 9 .
- Củng cố dấu hiệu nhận biết  số không chia hết cho 2 , 3, 5, và 9 .

- Củng cố về dãy số cách đều44
- Có 4 bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3 , Bài 4

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 90: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài  90 | Preview a part of this lecture

 

Bài tập 1 trang 8 VBT Toán 4 Tập 2:
Viết tiếp vào chỗ chấm:
Trong các số 676; 984; 6705; 2050; 3327; 57 663.
a) Các số chia hết cho 2 là: …..
b) Các số chia hết cho 5 là: ………..
c) Các số chia hết cho 3 là: ……….
d) Các số chia hết cho 9 là: …….

Lời giải:
a) Các số chia hết cho 2 là: 676; 984; 2050
b) Các số chia hết cho 5 là: 6705; 2050;
c) Các số chia hết cho 3 là: 984; 6705; 3327; 57 663
d) Các số chia hết cho 9 là: 6705; 57 663

Bài tập 2 trang 8 VBT Toán 4 Tập 2:
Viết tiếp vào chỗ chấm:
Trong các số 48 432; 64 620; 3560; 81 587.
a) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: ………
b) Các số chia hết cho cả 3 và 2 là: ………
c) Số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là: …….

Bài giải:
a) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 64 620; 3560
b) Các số chia hết cho cả 3 và 2 là: 48 432; 64 620
c) Số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là: 64 620

Bài tập 3 trang 8 VBT Toán 4 Tập 2:
Viết số thích hợp vào ô trống, sao cho:
a) 4 …….9 chia hết cho 3
b) 1 ………6 chia hết cho 9
c) 18 ……… chia hết cho cả 3 và 5
d) 44 ……… chia hết cho cả 2 và 3

Bài giải:
Viết số thích hợp vào ô trống, sao cho:
a) 429; 459; 489 chia hết cho 3
b) 126 chia hết cho 9
c) 180 chia hết cho cả 3 và 5
d) 440; 446 chia hết cho cả 2 và 3

Bài tập 4 trang 8 VBT Toán 4 Tập 2:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm sao cho số đó:
a) Chia hết cho 2 và chia hết cho 5: 23 < …….. < 31; 31 < ….. < 45;
b) Chia hết cho 2 và chia hết cho 3: 15 < ….. < 21 ; 21 < ….. < 25.
c) Chia hết cho 9 và chia hết cho 2: 10 < ….. < 30; 30 < …. < 40

Bài giải:
a) Chia hết cho 2 và chia hết cho 5: 23 < 30 < 31; 31 < 40 < 45;
b) Chia hết cho 2 và chia hết cho 3: 15 < 18 <21 ; 21 < 24 < 25.
c) Chia hết cho 9 và chia hết cho 2: 10 < 18< 30; 30 < 36 < 40
Giải VBT Toán 4 Bài 90: Luyện tập chung

Bài tập 5 trang 8 VBT Toán 4 Tập 2:
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Các số chia hết cho 5 thì đều có chữ số tận cùng là 0
b) Số không chia hết cho 2 là số lẻ
c) Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 5 và 2

Lời giải:
a) Các số chia hết cho 5 thì đều có chữ số tận cùng là 0
b) Số không chia hết cho 2 là số lẻ
c) Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 5 và 2

4. Free Download this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 7 Trang 9 | Luyện tập đọc viết số có nhiều chữ số

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 19 đến Tuần 35 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top