Tổng hợp Bài giảng Toán 5 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Tổng hợp Bài giảng Toán 5 Học kì 2

Bài giảng Toán 5 |  5th Grade Math Lectures 1. introduction: - Tổng hợp Bài giảng Toán 5 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures - Đây là Tổng hợp các bài học Toán 5 có trong học kì 2 năm học 2017 - 2018 - Thầy cô chú ý rằng - Hãy nhấn vào link dưới để có bài giảng từng bài riêng lẻ  Lớp 5 Tuần 19 đến tuần  35. Bài giảng  thiết kế theo chuẩn yêu cầu chung , theo tiến trình giảng dạy thực tế phù hợp với cách giảng dạy hiện đại tiểu học hiện nay. Sau tuần 19 , học sinh Lớp 5  tập chung vào  nôi dung hình học  và đơn vị đo thời gian, ôn tập cho thi chuyển cấp:

 Bài giảng Toán 5  Tuần 19 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Diện tích hình thang (tr. 93)
Luyện tập (tr. 94)
Luyện tập chung (tr. 95)
Hình tròn, đường tròn (tr. 96)
Chu vi hình tròn (tr. 97)

Bài giảng Toán 5  Tuần 20 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Luyện tập (tr. 99)
Diện tích hình tròn (tr. 99)
Luyện tập (tr. 100)
Luyện tập chung (tr. 100)
Giới thiệu biểu đồ  hình quạt (tr. 101)

Bài giảng Toán 5  Tuần 21 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Luyện tập về tính diện tích (tr. 103)
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (tr. 104)
Luyện tập chung (tr. 106)
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (tr. 107)
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tr. 109)

Bài giảng Toán 5  Tuần 22 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Luyện tập (tr. 110)
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tr. 111)
Luyện tập (tr. 112)
Luyện tập chung (tr. 113)
Thể tích của một hình  (tr. 114)

Bài giảng Toán 5  Tuần 23 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Xăng –ti- mét khôi. Đề-xi-mét khối (tr. 116)
Mét khối(tr. 117)
Luyện tập (tr. 119)
Thể tích hình hộp chữ nhật (tr. 120)
Thể tích hình lập phương (tr. 122)

Bài giảng Toán 5  Tuần 24 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Luyện tập chung(tr. 123)
Luyện tập chung(tr. 124)
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (tr. 125)
Luyện tập chung(tr. 127)
Luyện tập chung(tr. 128)

Bài giảng Toán 5  Tuần 25 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Kiểm tra định kì (giữa học kì II)
Bảng đơn vị đo thời gian(tr. 129)
Cộng số đo thời gian(tr. 131)
Trừ số đo thời gian(tr. 133)
Luyện tập(tr. 134)

Bài giảng Toán 5  Tuần 26 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures


Nhân số đo thời gian với một số(tr. 135)
Chia số đo thời gian cho một số(tr. 136)
Luyện tập(tr. 137)
Luyện tập chung(tr. 137)
Vân tốc(tr. 138)

Bài giảng Toán 5  Tuần 27 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Luyện tập(tr. 139)
Quãng đường(tr. 140)
Luyện tập(tr. 141)
Thời gian(tr. 142)
Luyện tập(tr. 143)

Bài giảng Toán 5  Tuần 28 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Luyện tập chung(tr. 144)
Luyện tập chung(tr. 144)
Luyện tập chung(tr. 145)
Ôn tập về số tự nhiên(tr. 147)
Ôn tập về phân số(tr. 148)

Bài giảng Toán 5  Tuần 29 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures


Ôn tập về phân số (tiếp theo)(tr. 149)
Ôn tập về số thập phân(tr. 150)
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)(tr. 151)
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng(tr. 152)
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)(tr. 153)

Bài giảng Toán 5  Tuần 30 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures
Ôn tập về đo diện tích(tr. 154)
Ôn tập về đo thể tích (tr. 155)
Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)(tr. 155)
Ôn tập về đo thời gian(tr. 156)
Phép cộng(tr. 158)
Bài giảng Toán 5  Tuần 31 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Phép trừ(tr. 159)
Luyện tập (tr. 160)
Phép nhân(tr. 161)
Luyện tập(tr. 162)
Phép chia(tr. 163)

Bài giảng Toán 5  Tuần 32 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Luyện tập(tr. 164)
Luyện tập(tr. 165)
Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian(tr. 165)
Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình(tr. 166)
Luyện tập(tr. 167)

Bài giảng Toán 5  Tuần 33 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures
Ôn tập về diện tích, thể tích một số hìnhT 168)
Luyện tập(tr. 169)
Luyện tập chung(tr. 169)
Một số dạng bài toán đã học(tr. 170)
Luyện tập(tr. 171)

Bài giảng Toán 5  Tuần 34 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures

Luyện tập(tr. 171)
Luyện tập(tr. 172)
Ôn tập về biểu đồ(tr. 173)
luyện tập chung(tr. 175)
Luyện tập chung(tr. 176)

Bài giảng Toán 5  Tuần 35 Học kì 2 - 5th Grade Math Lectures


Luyện tập chung(tr. 176)
Luyện tập chung(tr. 177)
Luyện tập chung(tr. 178)
Luyện tập chung(tr. 179)
Kiểm tra cuối năm học

 


2. Preview Weekly Learning Activities Grade 5- Week1 Practice

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>35 Bài tập cuối tuần Lớp 5 Năm học 2016 - 2017

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top