Văn bản Tiểu học

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu học

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu họcHướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc 2017-2018 cấp Tiểu học


  Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thồng, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017-2018;

 • 10 Văn bản pháp quy cần thiết cho Giáo viên tiểu học Năm 2018

  10 Văn bản pháp quy cần thiết cho Giáo viên tiểu học Năm 2018
  Thưa thầy cô và các bạn.
  Để đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo đúng quy định hiện hành, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ sở giáo dục, Bộ  GD&ĐT đã ban hành 9 văn bản pháp quy cần thiết để hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung sau:

 • 13 điểu Sửa đổi thông tư 28 Quy chế làm việc đối với giáo viên tiểu học

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT13 điểu Sửa đổi thông tư 28 Quy chế  làm việc đối với giáo viên  tiểu học
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT

 • 6 câu hỏi quan trọng về xét thăng hạng Giáo viên tiểu học theo công văn mới

  3 câu hỏi quan trọng về xét thăng hạng Giáo viên tiểu học theo công văn mới
  - Toàn bộ thông tin cá nhân đăng ở đây được trích từ Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ký ngày 30/11/2017 về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.mới nhất ban hành ngày 30.11.2017 để mọi người cùng đọc để biết.

 • Bắt đầu Tăng lương cho giáo viên tiểu học từ tháng 7 - 2017

    Nghị định 47 Tăng lương cho giáo viên tiểu học từ tháng 7 - 2017Bắt đầu  Tăng lương cho giáo viên tiểu học  từ tháng 7 - 2017 - Kể từ ngày 1/7/2017 theo nghị định  số : 47/2017/NĐ-CP về quy định mức mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động  đặc biệt trong đó có đội ngũ giáo viên tiểu học  ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

 • Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo Quyết định 31

  Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo Quyết định 31

 • Cách thức Thi thăng hạng Chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên tiểu học

  THÔNG TƯ 20 - Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Cách  thức Thi thăng hạng  Chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên tiểu học

  Thưa thầy cô và các bạn!
  Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Số: 20/2017/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng  chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

 • Chỉ thị 1737 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức giáo viên tiểu học

  Chỉ thị 1737 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức giáo viên tiểu học

  Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, trong những năm qua, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đã phát triển nhanh về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, trong đó đa số có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống trong sáng, mẫu mực, hết lòng vì học sinh thân yêu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã xảy ra tình trạng một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội.

 • Công văn Hướng dẫn những khoản không được phép thu trong trường tiểu học

  8 khoản nghiêm cấm được thu trong trường tiểu học Công văn Hướng dẫn những khoản không được phép thu trong trường tiểu học
  Chào thầy cô và các bạn.
  Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã kí thay quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo công văn Số: 5031/BGDĐT-KHTC về việc xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

 • Đánh giá Phân loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

  Đánh giá  Phân loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

  Đánh giá xếp loại CBQL,  CC, VC cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo xử lý kỷ luật CC, VC năm 2016, năm 2017

         Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng (cấp trưởng), phó hiệu trưởng (cấp phó), giáo viên; Công văn số 516/NGCBQLCSGD-VP ngày 21/4/2017 của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc tổng kết công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo năm học 2016 - 2017; đồng thời, để việc đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về tình hình tư tưởng đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

 • Địa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học

  van-ban-tieu-hocĐịa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học
  Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
  Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học.

 • Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học

  Giáo ánTập làm văn Lớp 4Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở tiểu học
  ( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP  ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 1 tháng 9 năm 2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và các nội dung hướng dẫn cụ thể đối với từng môn học (đính kèm)
  Trong quá trình tổ chức dạy học, cán bộ quản lí và giáo viên cần lưu ý:

 • Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho Giáo viêntiểu học hạng II

  Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho Giáo viêntiểu học  hạng II. Thưa thầy cô và các bạn - Đây là  Công văn 811/KH-BGDĐT về Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

 • Luật Giáo dục sửa đổi 2019

  Luật Giáo dục sửa đổi 2019
  LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)
  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Giáo dục (sửa đổi).

 • Luật trẻ em Việt Nam - Quyền và bổn phận học sinh tiểu học

  LUẬ TRẺ EM VIỆT NAM
  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Quốc hội ban hành Luật trẻ em.
 • Nghị định 113/2018/NĐ-CP: Quy định mới đối với về hưu trước tuổi

  Nghị định 113/2018/NĐ-CP: Quy định mới đối với về hưu trước tuổi


  Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế.

 • Nghị định về Môi trường giáo dục an toàn - Chống bạo lực ở trường Tiểu học

  Nghị định về Môi trường giáo dục an toàn - Chống bạo lực ở trường Tiểu học
   Thưa thầy cô và các bạn.
  Vào ngày  17 / 7 / 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định Số: 80/2017/NĐ-CP     quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

 • Sa thải Hiệu phó hay Hiệu trưởng trường tiểu học nếu không dạy đủ số tiết quy định

  Kiên quyết sa thải Hiệu phó hay Hiệu trưởng trường tiểu học nếu không dạy đủ số tiết quy định

  Thời gian qua, Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của một số địa phương về việc hướng dẫn thực hiện giờ dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông và thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở các trung tâm, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT giải thích như sau:

 • Sinh viên sư pham được hỗ trợ học phí mỗi tháng 3,63 triệu đồng

  Sinh viên sư pham được hỗ trợ học phí mỗi tháng 3,63 triệu đồng
  Bộ GD&ĐT vừa công bố công khai dự thảo Nghị định của Chính phủ “Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm”.

  Dự thảo quy định về mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ như sau: Hỗ trợ tiền đóng học phí: Học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi học sinh, sinh viên sư phạm theo học nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ.

 • Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học năm học 2017 - 2018

  Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học năm học 2017 - 2018

Top