Tuyển chọn 8 Đề Kiểm tra Cuối Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 có đáp án và ma trận

Tuyển chọn 8 Đề Kiểm tra Cuối  Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4 có đáp án và ma trậnTuyển chọn 8 Đề Kiểm tra Cuối  Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4 có đáp án và ma trận  Với tập tài liệu này,  thầy cô tiểu học sẽ đều hiểu biết rõ  ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi / bài tập 4 mức độ  và bộ đề  kiểm tra định kì Tiếng Việt 4 dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tiếng  Việt lớp 4; từng bước đổi mới hình thức ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập  của từng học sinh  theo tiếp cận năng lực  và đảm bảo phù hợp với điều  kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền.   

Tuyển chọn 8 Đề Kiểm tra Cuối  Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4 có đáp án và ma trận

Tuyển chọn 8 Đề Kiểm tra Cuối  Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4 có đáp án và ma trận

 

Tuyển chọn 8 Đề Kiểm tra Cuối  Học kì 2  Môn Tiếng Việt Lớp 4 có đáp án và ma trận

Chào thầy cô và các bạn.

Đây là Tuyển chọn 8 Đề Kiểm tra Môn Tiếng Việt Lớp 4 Cuối Học kì 2 Rõ ma trận đủ đáp án giúp phụ huynh và giáo viên tiểu học có tài liệu để ôn luyện giúp đỡ học sinh để giúp học sinh đảm bảo yêu cầu chất lượng cuối lăm bàn giao lên với giáo viên lớp 5. Đề thi Tiếng việt 4 cuối năm có đáp án  và ma trận rõ ràng.  Bộ đề này bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng. Ra đề bám sát quy định của Vụ tiểu học Tập huấn cách ra đề theo thông tư 22 với 4 mức độ.

Đây là Tuyển chọn 8 Đề Kiểm tra Môn Tiếng Việt Lớp  4 Cuối Học kì 2 Rõ ma trận đủ đáp án - Tài liệu  hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức  thiết   kế   đề   kiểm   tra   định   kì   môn   Tiếng   Việt 4 Cuối năm  theo   Thông   tư   số   22/2016/TT-BGDĐT.  Với tập tài liệu này,  thầy cô tiểu học sẽ đều hiểu biết rõ  ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi / bài tập 4 mức độ  và bộ đề  kiểm tra định kì Tiếng Việt 4 dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tiếng  Việt lớp 4; từng bước đổi mới hình thức ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập  của từng học sinh  theo tiếp cận năng lực  và đảm bảo phù hợp với điều  kiện cụ thể của từng địa phương, vùng miền.   

      -  Mỗi đề Kiểm tra định kì môn Tiếng Việt 4 cuối học kì 2 được tiến hành với 2 bài kiểm tra:  
Đọc, Viết, bao gồm :  
      + Bài kiểm tra đọc (10 điểm).  
      + Bài kiểm tra viết (10 điểm).  

        Điểm kiểm tra định kì môn Tiếng Việt 4 (điểm chung) là trung bình  cộng điểm của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết quy về thành điểm 10 (chia số  điểm thực tế cho 2) và được làm tròn 0,5 thành 1. Ví dụ: điểm thực tế của  2 bài kiểm tra Đọc, Viết là 19, quy về thang điểm 10 là 9,5 (làm tròn số  thành 10).   


- Đề Kiểm tra định kì môn Tiếng Việt 4 cuối học kì 2 Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra theo 4 mức độ  


      Bước 1:  Xác định mục tiêu cần kiểm tra  (nội  dung và yêu cầu cần  đạt). Từ đó xác định mức độ (bằng cách đối chiếu với 4 mức độ) và dự  kiến câu hỏi/bài tập.  


      Bước 2: Xây dựng hướng dẫn chấm câu hỏi/bài tập.

 
      Bước  3: Điều  chỉnh  câu  hỏi/bài  tập  nếu  cần  thiết  (có  thể  chuyển  thành câu hỏi/bài tập mức độ dễ hơn, bằng cách: giảm bớt thao tác, giảm  độ nhiễu, giảm yêu cầu,…; hoặc chuyển thành câu hỏi/bài tập ở mức độ  khó hơn, bằng cách: tăng thao tác, tăng độ nhiễu, tăng yêu cầu, …).  


      Bước 4:  Thử nghiệm trên lớp học để đánh giá tính khả thi của câu  hỏi/bài tập (nếu có điều kiện). 

Nhấn vào đây để tải về :

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 1 - 4th Grade  Vietnamese Test 1

Đề 1 - Văn bản đọc hiểu : Hơn một ngàn ngày vòng quanh Trái Đất

 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 2 - 4th Grade  Vietnamese Test 2

Đề 2 - Văn bản đọc hiểu : Cột mốc đỏ trên biên giới

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 3 - 4th Grade  Vietnamese Test 3

Đề 3 - Văn bản đọc hiểu : Đường đi Sa Pa

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 4 - 4th Grade  Vietnamese Test 4

Đề 4 - Văn bản đọc hiểu : Chinh phục đỉnh E - vơ - rét

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 5 - 4th Grade  Vietnamese Test 5

Đề 5 - Văn bản đọc hiểu : Sầu riêng

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 6 - 4th Grade  Vietnamese Test 6
Đề 6 - Văn bản đọc hiểu : Câu chuyện chị Võ Thi Sáu

  ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 7 - 4th Grade  Vietnamese Test 7

Đề 7 - Văn bản đọc hiểu : Bông sen trong giếng ngọc

 ___________________

>>>> Link from Đề Kiểm tra  Học kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Đề số 8 - 4th Grade  Vietnamese Test 8

Đề 8 - Văn bản đọc hiểu : Ê - đi - xơn và bà mẹ

Thank you for visiting tieuhocvn.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top