Có được 300 điểm thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 1 Năm học 2019 - 2020

Có được 300 điểm  thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 1 Năm học 2019 - 2020

Bài 3: Chọn những đáp án đúng:

Câu hỏi 1

Các từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa được gọi là gì?

A. từ đồng nghĩa B. từ trái nghĩa            C.  từ đồng               D. âm từ ghép

Câu hỏi 2

Có thể thay thế từ "nhô" trong câu: "Vầng trăng đang dần dần nhô lên sau lũy tre làng." bằng từ nào ?

A. dựng           B. mọc           C.  chạy               D.  đi

Câu hỏi 3

Từ nào dưới đây khác với các từ còn lại ?

  1. thân thiết           B. thân cận           C.  thân mật               D. thân hình

Câu hỏi 4

Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống: "Văn Miếu Quốc Tử Giám được coi là trường ……………. ..đầu tiên của Việt Nam."

  1. học           B. tiểu học           C.  trung học               D.  đại học

Câu hỏi 5

Người đứng đầu các kỳ thi được gọi là gì?

A. thủ lĩnh           B. thủ thuật           C.  thủ khoa               D.  thủ môn

Câu hỏi 6

Từ nào không cùng nghĩa với từ "săn sóc" ?

A. chăm nom           B. chăm sóc           C.  bỏ bê               D. chăm chút

Câu hỏi 7

Trong bài đọc "Nghìn năm văn hiến" Triều đại nào đã tổ chức nhiều khoa thi nhất ? (104 khoa thi)

A. Nhà Lê N           B. hà Lý           C.  Nhà Mạc               D.  Nhà Nguyễn

Câu hỏi 8

Trong bài đọc "Nghìn năm văn hiến" Triều đại nào đã tổ chức ít khoa thi nhất ? (2 khoa thi)

A. Nhà Trần           B.  Nhà Hồ           C.  Nhà Mạc               D.  Nhà Nguyễn

Câu hỏi 9

Tên loài cây cổ thụ xuất hiện trong bài đọc "Nghìn năm văn hiến"?

A. Cây xoài           B. Cây thông           C.  Cây đa               D. Cây muỗm

Câu hỏi 10

Từ nào có nghĩa là "truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp." ?

A. lịch sử B. văn hiến C.  đạo lý                D. văn học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top