Bài toán về quan hệ phép cộng và phép trừ Toán 3

Bài toán về quan hệ phép cộng và phép trừ Toán 3

Bài 1: Một vườn cây có 156 cây cam và cây quýt. Sau khi đã trồng thêm số cây cam bằng số cây cam đã có trước đây thì có tất cả 256 cây cam và cây quýt. Hỏi trước đây có bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây quýt?

Read more ...

Cách giải những Bài toán hay ở tiểu học về tính diện tích hình tròn

Cách giải những Bài toán hay ở tiểu học về tính diện tích hình tròn

Bài 1: Một tấm bìa hình tròn đặt vừa khít trên tấm bìa hình vuông ( như hình bên) . Biết diện tích tấm bìa không bị che khuất là 4,3 cm2. Tính diện tích tấm bìa hình vuông?

Read more ...

Những bài toán hay về Tìm hai số khi biết tổng và tỉ ở tiểu học

Những bài toán hay về Tìm hai số khi biết tổng và tỉ ở tiểu học

Read more ...

Một số bài toán hay về Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:

Một số bài toán hay về Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:

Bài 1: Hai số có hiệu là 99. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 7 và dư 3. Tìm hai số đó?

Bài giải
Theo đề bài ta có sơ đồ:

Số lớn:  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|+3+|
Số bé:  |--------|<-------------------------99----------------------------->

Nhìn  vào sơ đồ: 6 lần số bé là:
99 : - 3 = 96
Số bé là:
96 : ( 7- 1) = 16
Số lớn là:
16 x 7 + 3 = 115
Đáp số: Số lớn: 115; Số bé : 16

Top