Cách giải những Bài toán hay ở tiểu học về tính diện tích hình tròn

Cách giải những Bài toán hay ở tiểu học về tính diện tích hình tròn

Bài 1: Một tấm bìa hình tròn đặt vừa khít trên tấm bìa hình vuông ( như hình bên) . Biết diện tích tấm bìa không bị che khuất là 4,3 cm2. Tính diện tích tấm bìa hình vuông?

Read more ...

Những bài toán hay về Tìm hai số khi biết tổng và tỉ ở tiểu học

Những bài toán hay về Tìm hai số khi biết tổng và tỉ ở tiểu học

Read more ...

Một số bài toán hay về Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:

Một số bài toán hay về Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:

Bài 1: Hai số có hiệu là 99. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 7 và dư 3. Tìm hai số đó?

Bài giải
Theo đề bài ta có sơ đồ:

Số lớn:  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|+3+|
Số bé:  |--------|<-------------------------99----------------------------->

Nhìn  vào sơ đồ: 6 lần số bé là:
99 : - 3 = 96
Số bé là:
96 : ( 7- 1) = 16
Số lớn là:
16 x 7 + 3 = 115
Đáp số: Số lớn: 115; Số bé : 16

Những bài toán khó về quan hệ tỉ lệ nghịch lớp 4 - 5 tieuhoc

Những bài  toán khó về quan hệ tỉ lệ nghịch lớp 4 - 5 tieuhoc

Bài 1: Một bếp ăn dự trữ đủ cho 80 người ăn trong 30 ngày. Vì có một số người đến thêm nên số gạo dự trữ chỉ đủ ăn trong 30 ngày. Hãy tìm số người đến thêm?

Read more ...
Top