Những bài toán khó về quan hệ tỉ lệ nghịch lớp 4 - 5 tieuhoc

Những bài  toán khó về quan hệ tỉ lệ nghịch lớp 4 - 5 tieuhoc

Bài 1: Một bếp ăn dự trữ đủ cho 80 người ăn trong 30 ngày. Vì có một số người đến thêm nên số gạo dự trữ chỉ đủ ăn trong 30 ngày. Hãy tìm số người đến thêm?Bài giải:

Nếu 1 người  ăn trong số ngày là:
30 x 80 = 2400 ( ngày)
Số người ăn trong 30 ngày:
2400 : 30 = 80( người)
Số người đến thêm:
80 - 30 = 50 ( người)
Đáp số: 50 người

Bài 2:  Đề bài:
Một đội vận tải được giao vận chuyển một lô hàng. Nếu huy động 12 xe, mỗi xe chở được 5 tấn thì sẽ chở xong trong 12 giờ. Hỏi nếu huy động 18 xe mỗi xe chở được 8 tấn thì cần thời gian bao lâu để chở hết lô hàng đó?
Tóm tắt:
12 xe / mỗi xe 5 tấn : 12 giờ
18 xe / mỗi xe 8 tấn : ... giờ?
Nhận xét:
Khối lượng hàng không đổi
Xe càng to, chở hàng càng ít thời gian
Xe càng nhiều chở hàng càng mất ít thời gian
Bài giải: Cách 1
1 xe trong 12 giờ chở được là:
5 x 12 = 60 ( tấn)
12 xe trong 12 giờ chở được:
60 x 12 = 720 ( tấn)
Nếu mỗi xe chở được 8 tấn thì 1 xe phải chở:
720: 18 = 40 ( tấn)
Nếu mỗi chuyến chở được 8 tấn để chở hết lô hàng đó trong:
40: 8 = 5 ( giờ)

Bài giải: Cách 2
1 giờ 1 2 xe chở được số tấn hàng là:
12 x 5 = 60 tấn
Lô hàng đó có số tấn là:
60 x 12 = 720 ( tấn)
Nếu đoàn xe có 18 xe, mỗi xe chở 8 tấn, 1 giờ chở được
8 x 18 = 144 ( tấn)
Nếu đoàn xe có 18 xe, mỗi xe chở 8 tấn, thì lô hàng đó chở trong:
720: 144 = 5 ( giờ)
Đáp số : 5 giờ

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top