Giáo án Tin học bậc Tiểu học năm 2015 - 2016

 

  Giáo án Tin học bậc Tiểu học năm 2015 - 2016
   

Đây là Giáo án Tin học bậc Tiểu học năm 2015 - 2016 mời các thầy các cô ai quan tâm thì down về cho. Mong các thầy các cô hãy ủng hộ diễn đàn của tôi bằng cái đơn giản nhất mà thầy cô có thể . Hãy nhấn vào đường link để có giáo án:


Đây là giáo án Tin học bậc Tiểu học mời các thầy các cô ai quan tâm thì down về cho. Mong các thầy các cô hãy ủng hộ diễn đàn của tôi bằng cái đơn giản nhất mà thầy cô có thể . Hãy nhấn vào đường link để có giáo án:


 
   

Giáo án tin lớp 3 - Quyển Cùng học tin học - Quyển 1 - Tiểu học.
Đây là tập .rar phân ra làm các bài riêng biệt dễ sử dụng.
Nhấn vào đây để down về

 

   

Giáo án tin lớp 3 - Quyển Cùng học tin học - Quyển 2 - Tiểu học. Dành cho lớp 4
Đây là tập .doc nhấn vào là down về ngay . Nhưng chỉ có đến tuần 9
phân ra làm  3 cột  riêng biệt dễ sử dụng. Cột định lượng thời gian, cột nội dung, cột cách thể hiện
Nhấn vào đây để down về

 

 

 

 

 

 


 

   

Giáo án tin lớp 3 - Quyển Cùng học tin học - Quyển 3 - Tiểu học. Dành cho lớp 5
Đây là tập .doc nhấn vào là down về ngay . Nhưng chỉ có đến tuần 4
phân ra làm  3 cột  riêng biệt dễ sử dụng. Cột định lượng thời gian, cột nội dung, cột cách thể hiện
Nhấn vào đây để down về  Giáo án tin học đủ cả bộ Xin các thầy cô hãy nhấn vào đây             

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top