Tài liệu Hướng dẫn thiết kế bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1

Tài liệu Hướng dẫn thiết kế bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1

1. Giới thiệu về Tài liệu Hướng dẫn thiết kế bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1

Tài liệu Hướng dẫn thiết kế bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1 là  một loạt bài giảng từng phần bánt theo sách giáo khoa gồm các chi tiết:  theo  trình tự giảng dạy. Khởi dộng (warm-up), giới thiệu bài học (nếu bắt dầu Lesson 1 hoặc Lesson 2), và đặc biệt là phần ghi chú gợi ý cụ thể các kĩ thuật và thủ thuật giảng dạy cùng phần chú thích về ngôn ngữ và cách phát âm.- Mục đích của phần này nhằm giới thiệu ngữ liệu trong tình huống giao tiếp giả định trong sách ở giai đoạn này, HS bắt đầu làm quen với âm thanh và chữ viết tiếng Anh và có tranh hỗ trợ cho việc hiểu tình huống giao tiếp. Trong những giờ học tiếng Anh ở đầu năm lớp 3, khi gợi ý cho HS trả lời đế kiêm tra việc hiếu các tình huống giao tiếp, GV có thể dùng tiếng Anh để hỏi trước và chuyến sang tiếng Việt tương đương để HS làm quen với các câu nói đơn giản thường được lặp đi lặp lại qua các bài vì HS chưa có vốn tiêng Anh trước đó.

2. Nội dung các bài trong sách Tiếng Anh 3
Unit 1    Hello - Page 5
Unit 2    What's your name? - Page    18
Unit 3    This is Tony - Page28
Unit 4    How old are you?- Page 37
Unit 5    Are they your friends?- Page 46
Review 1    - Page 55
Unit 6    Stand up!    - Page 58
Unit 7    That's my school- Page 67
Unit 8    This is my pen- Page 77
Unit 9    What colour is it? - Page 88
Unit 10    What do you do at break time?- Page 98


3, Minh họa một phần bài soạn
- GV nên dừng lại ở giai đoạn cho HS nghe và nhắc lại theo sách vì các em chưa được thực hành phần ngôn ngữ trọng điểm của bài học
- Hai từ hello và hi đều được dùng để chào. Từ hi là cách nói thân mật hơn hello. (Xem thêm phần hướng dẫn trong sách giáo viên (SGV).
- I'm = I am. Trong thực tế giao tiếp, người nói thường dùng dạng rút gọn I'm và chỉ dùng Iàm khi cố ý nhấn mạnh: l am Lan. ( Tôi chính là Lan.)
2. Point and say.
Rèn luyện các mẫu câu có chức năng chào và tự giới thiệu
- Hello, I’m tieuhocvn
- Hello, + tên. I'm + tên.
Tên các nhân vật: Miss Hien, Nam, Mai, Quan
Nghe nhắc lại, nghe và nói (theo mẫu câu và từ gợi ý)
• Giới thiệu chức năng giao tiếp của các mẫu câu rèn luyện
• Giới thiệu tên từng nhàn vật (chỉ vào tranh nói lên), Kiểm tra lại bằng cách chỉ vào tranh cho HS nói tên nhân vật

• Làm mẫu cho HS nhắc lại hai lẩn mẫu câu trong phần này (CD -Track 2).
Miss Hien: Hello. I'm Miss Hien.
Nam: Hello, Miss Hien. I'm Nam.

- Tiến hành rèn luyện theo kĩ thuật thay thế (substitution drill): Dùng con rối/ hình/ thẻ từ/ bàn tay để  gợi ý cho HS nói theo từng vai trước khi gộp lại luyện hai vai: chia lớp làm hai đề đóng vai các nhân vật trong sách
+ Hướng dẫn và tố chức cho HS thực hành theo cặp
+ Kiểm tra lại

Nhấn vào đây để tải về

- Tải tài liệu từ >>> Tài liệu Hướng dẫn thiết kế bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1

- Tải tài liệu từ >>> Tài liệu Hướng dẫn thiết kế bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

___________________________________________Source: tieuhocvn.info_____

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top