Print

Bài 2: Lựa chọn và hiệu chỉnh chi tiết

Bài 2: Lựa chọn và hiệu chỉnh chi tiết


1. Lựa chọn vùng ảnh và hiệu chỉnh biên chọn
+ Chọn vùng ảnh bằng dải màu (chủ yếu được ứng dụng khi cần hiệu chỉnh các ảnh có cùng một dải màu đồng nhất)
Chọn Select -> Color Range (hiện hộp thoại)

 

Bài 2: Lựa chọn và hiệu chỉnh chi tiết


1. Lựa chọn vùng ảnh và hiệu chỉnh biên chọn
+ Chọn vùng ảnh bằng dải màu (chủ yếu được ứng dụng khi cần hiệu chỉnh các ảnh có cùng một dải màu đồng nhất)
Chọn Select -> Color Range (hiện hộp thoại)

- Select: Lựa chọn màu ứng với vùng cần chọn (Sampled Colors ó chọn chung)
- Fuzziness: Nới rộng hoặc thu hẹp dải màu chọn (bấm kéo chuột vào thanh trượt)
- Bấm chuột vào vùng màu trên ảnh để lựa chọn -> OK
+ Hiệu chỉnh biên chọn
Chọn Select -> Modify cho các lựa chọn:
- Border: Chuyển biên chọn thành vùng biên chọn (nhập vào giá trWidth ó độ dày)
- Smooth: Tạo độ mịn cho đường biên chọn (nhập vào giá trị Sample Radius ó bán kính mịn)
- Expand: Nới rộng vùng chọn (nhập giá trị Expand By ó số điểm ảnh nới rộng)
- Contract: thu hẹp vùng chọn (nhập giá trị Contract By ó số điểm ảnh thu hẹp)
+ Tạo độ mịn cho biên ảnh chọn
Chọn Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) và nhập giá trị độ mịn khoảng 3 ->5 pixels
+ Phóng to, thu nhỏ biên chọn
Chọn Select -> Transform Selection, bấm kéo chuột tại các nút ở góc vùng chọn để phóng to, thu nhỏ hoặc xoay. Gõ Enter để chấp nhận - Esc để huỷ bỏ hiệu chỉnh
2. Lưu trữ và lấy lại vùng biên chọn
a/ Lưu trữ vùng biên chọn
+ Lưu trữ biên chọn mới
- Lựa chọn vùng biên ảnh cần xử lý
- Chọn Select -> Save Selection (hiện hộp thoại)
-> Document: Lựa chọn File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
-> Name: Tên của biên cần lưu
+ Lưu thêm vùng chọn mới vào vùng đã ghi
- Lựa vùng cần thêm
- Chọn Select -> Save Selection
-> Document: Lựa File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
-> Chanel: Lựa tên cần lưu thêm
-> Chọn Add To Chanel
+ Loại bớt vùng chọn đã ghi
- Xác định vùng chọn đã ghi cần loại bớt => chọn vùng cần loại bớt
- Chọn Select -> Save Selection
-> Document: Lựa File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
-> Chanel: Lựa tên cần bớt
-> Chọn Subtract From Chanel
+ Ghi đè vùng chọn mới vào vùng đã ghi
- Lựa chọn vùng biên ảnh cần xử lý
- Chọn Select -> Save Selection
-> Document: Lựa chọn File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
-> Chanel: Lựa tên cần ghi đè
-> Chọn Replace Chanel
b/ Lấy lại vùng biên chọn đã lưu
Chọn Select -> Load Selection (hiện hộp thoại)
+ Document: Lựa chọn File lưu trữ biên (Hiện hành hoặc New)
+ Chanel: Lựa chọn tên vùng cần lấy
+ Operation cho các lựa chọn:
- New Selection: Lấy thành vùng chọn mới
- Add To Selection: Thêm vào vùng chọn trước đó
- Subtract From Selection: Loại bớt vùng chọn trước theo phương pháp bỏ phần giao
- Intersect: Lấy giao của vùng hiện chọn với vùng đã lưu
3. Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh bằng công cụ
- C.cụ 1.6 Hiệu chỉnh độ mịn và tương phản của ảnh
1.6.1 Blur Tool - R: Tăng độ min cho vùng ảnh
1.6.2 Sharpen Tool - R: Tăng độ sắc của ảnh
1.6.3 Smudge Tool - R: Hoà trộn phân vạch giữa hai màu
- C.cụ 2.6 Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh
2.6.1 Dodge Tool - O: Tăng độ sáng của ảnh
2.6.2 Burn Tool - O: Tăng độ tối của ảnh
2.6.3 Sponge Tool - O: Tạo độ mờ của ảnh
* Nháy kép chuột vào công cụ (hiện hộp thoại) và thay đổi áp lực (Pressure) của công cụ cho mỗi lần hiệu chỉnh
Bài tập
1. Mở File ảnh (Giáo viên đề ra) và lựa chọn liên tiếp một số vùng kết hợp luyện tập các phương pháp lựa trọn ảnh của Bài 1Bài 2
2. Lưu biên chọn ảnh theo các chức năng của Bài 2 để có thể sử dụng lại
3. Mở File ảnh Cogai11.PSD và sử dụng các công cụ để hoàn thiện toàn bộ ảnh của Bài 1 lưu lại File với tên Cogai21.PSD
4. Tạo ảnh mới (9x12) và copy một phần của ảnh khác (giáo viên đề ra) sau đó hiệu chỉnh bằng phương pháp lấy mẫu và tăng giảm sắc độ cho phù hợp. Lưu File ảnh với tên Btap21.PSD

________________________Source:tieuhocvn.info___________________