Giáo trình PhotoShop: Bài 5:Hiệu chỉnh kích cỡ và xoay ảnh

Trong khi lồng ghép ảnh chúng ta thường phải thay đổi kích cỡ của một phần ảnh nào đó để có thể phù hợp với
1. Thao tác hiệu chỉnh vùng chọn hoặc lớp hiện hành
+ Bấm chọn lớp ảnh hoặc vùng ảnh trên lớp cần hiệu chỉnh

 

Bài 5:Hiệu chỉnh kích cỡ và xoay ảnh


* Trong khi lồng ghép ảnh chúng ta thường phải thay đổi kích cỡ của một phần ảnh nào đó để có thể phù hợp với
1. Thao tác hiệu chỉnh vùng chọn hoặc lớp hiện hành
+ Bấm chọn lớp ảnh hoặc vùng ảnh trên lớp cần hiệu chỉnh

+ Chọn Edit->Transform sẽ cho các lựa chọn hiệu chỉnh sau:
- Scale Phóng to, thu nhỏ ảnh chọn
- Rotate Xoay vùng ảnh chọn
- Skew Kéo xô ảnh
- Distort Bóp méo ảnh
- Perspective Bóp méo ảnh đối xứng
(Sau khi chọn một trong số các chức năng trên, bấm kéo chuột tại các điểm góc ảnh để hiệu chỉnh cho phù hợp)
- Numeric Hiệu chỉnh kích cỡ và xoay ảnh bằng giá trị thực (nhập vào giá trị phóng to, thu nhỏ hoặc góc xoay ảnh)
- Rotate 1800 Xoay ảnh chọn 1800
- Rotate 900 CW Xoay ảnh 900 ngược chiều kim đồng hồ
- Rotate 900 CCW Xoay ảnh 900 xuôi chiều kim đồng hồ
- Flip Horizontal Lật ảnh theo chiều ngang
- Flip Vertical Lật ảnh theo chiều dọc
Chú ý: Có thể thực hiện phóng to, thu nhỏ hoặc xoay ảnh bằng cách gõ tắt Ctrl + T (Xoay hoặc phóng to, thu nhỏ)
2/ Hiệu chỉnh toàn ảnh
+ Chọn Image->Rotate Canvas cho các lựa chọn:
- 1800 Xoay toàn ảnh 1800
- 900 CW Xoay toàn ảnh 900 ngược chiều kim đồng hồ
- 900 CCW Xoay toàn ảnh 900 xuôi chiều kim đồng hồ
- Flip Horizontal Lật toàn ảnh theo chiều ngang
- Arbitrary Nhập giá trị hiệu chỉnh bằng số thực
- Flip Vertical Lật toàn ảnh theo chiều dọc
Chú ý: Thao tác trên sẽ hiệu chỉnh toàn bộ các lớp có trong ảnh hiện hành

3/ Thay đổi kích cỡ thực của ảnh trước khi in

a. Thực hiện in toàn ảnh
+ Mở ảnh cần In
+ Chọn Image->Image side (hiện hộp thoại)
- Pixel Dimension: Khoảng cách thực của ảnh theo Width và Height
- Print side: Kích cỡ thực của ảnh (người sử dụng được phép thay đổi)
- Resolution: Độ phân giải của ảnh
Chú ý: Khi thay đổi kích cỡ của ảnh trong hộp Print side
- Theo đúng tỷ lệ: Lựa chọn Constrain Propotions
- Kích cỡ tự do: Huỷ bỏ lựa chọn Constrain Propotions

b. Chia ảnh thành nhiều phần nhỏ
+ Mở ảnh gốc
+ Chọn Image->Canvas Side (hiện hộp thoại)
- Anchor: Bấm chọn góc cạnh cần lấy (thể hiện bằng hộp phân chia)
- Width: Nhập chiều rộng của khung
- Height: Nhập chiều cao của khung
Bấm chọn OK (thu được một ảnh mới có kích thước lựa chọn và vị trí ứng với xác định trong Anchor)

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top