Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm bằng Flash - Bài 1

 
Nhờ kĩ thuật đo lường tổng quát khả năng học tập một cách đáng tin cậy, phương pháp trắc nghiệm khách quan đã sớm được đưa vào giáo dục, và hiện nay hình thức trắc nghiệm đang được sử dụng rất phổ biến. Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn thiết kế một bài trắc nghiệm bằng chương trình Flash 8, nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và củng cố kiến thức.Bạn có thể sử dụng Flash để thiết kế một bài trắc nghiệm có nhiều chức năng.
 
Nhờ kĩ thuật đo lường tổng quát khả năng học tập một cách đáng tin cậy, phương pháp trắc nghiệm khách quan đã sớm được đưa vào giáo dục, và hiện nay hình thức trắc nghiệm đang được sử dụng rất phổ biến. Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn thiết kế một bài trắc nghiệm bằng chương trình Flash 8, nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và củng cố kiến thức.Bạn có thể sử dụng Flash để thiết kế một bài trắc nghiệm có nhiều chức năng.

Trong phạm vi bài viết tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết kế một vài chức năng cơ bản, bản thân bạn có thể tự tìm hiểu và thiết kế thêm cho mình các chức năng khác nhằm phục vụ hiệu quả cho công việc.
Đầu tiên, chúng ta sẽ mở một file Flash mới (New Flash Document), đặt tên là soanCauTracNghiem.fla gồm 5 layer (từ trên xuống): nut (chứa các biểu tượng nút), Hoi_Dap (chứa các câu hỏi và câu trả lời), loiBinh (chứa các đánh giá dành cho lựa chọn của người làm trắc nghiệm), nen (chứa các đối tượng tĩnh) và cuối cùng là action (chứa các mã lệnh điều khiển hoạt động của tất cả các đối tượng).

20081209_tracnghiem_1

Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế (không giải thích mã lệnh cũng như cách tạo ra các đối tượng) một bài trắc nghiệm gồm một số chức năng cơ bản như: có thư viện câu hỏi, lấy ngẫu nhiên câu hỏi trong thư viện, có đảo thứ tự các câu hỏi sau mỗi lần làm, cho biết số câu đã làm và số câu làm đúng trên tổng số câu sau khi kết thúc....

Để thiết kế bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ sử dụng 7 Frames trên Timeline, nên tôi sẽ lần lượt hướng dẫn bạn thiết kế theo từng Frame của từngLayer, những Frame trống trên mỗi Layer (màu trắng) tôi sẽ bỏ qua và không đề cập đến.

• Frame 1:

20081209_tracnghiem_7

-Layer loiBinh : đặt tên là load ở bảng Properties.
-Layer action : tạo ngân hàng câu hỏi bằng cách nhập đoạn code sau (đứng tại layer nhấn F9), mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời, câu hỏi và các đáp án nằm trong dấu nháy đơn, cách nhau bằng dấu sổ dọc, số câu hỏi không hạn chế:
var MangCauHoi = new Array (
‘Câu hỏi 1|Đáp án 1| Đáp án 2|Đáp án 3|Đáp án 4|Đáp án đúng (đánh số)',
‘Câu hỏi 2|Đáp án 1| Đáp án 2|Đáp án 3| Đáp án 4|Đáp án đúng',
‘Câu hỏi 3|Đáp án 1| Đáp án 2|Đáp án 3| Đáp án 4|Đáp án đúng'
) ;

• Frame 2:

20081209_tracnghiem_2

-Layer loiBinh : đặt tên là reset.
-Layer nut : tạo một nút để bắt đầu bài trắc nghiệm, chọn nút nhấn F9 và nhập đoạn code :
on (press) {gotoAndPlay « qt »} ;
-Layer nen : tạo chữ bắt đầu hay một câu đại loại để dẫn dắt vào bài trắc nghiệm.
-Layer action : nhập đoạn code :
stop();
var sodiem=0;
var sothutu=0;
var sodung=0;
var dkPlay=false;
var maxCauhoi=MangCauhoi.length;
var MangKiemtra=new Array();
// Khởi tạo mảng kiểm tra, giá trị true là câu đã hỏi rồi, flase là chưa hỏi

• Frame 3:
20081209_tracnghiem_3

-Layer loiBinh : đặt tên là qt.
-Layer nut : tạo 4 nút cho 4 đáp án, chọn từng nút nhấn F9 và nhập đoạn code cho mỗi nút, với x=1 ; 2 ; 3 ; 4 ứng với mỗi nút của mỗi đáp án:
on (release, keyPress "x") {
// Kiểm tra hiện có đang cho phép chọn câu trả lời hay không
if (dkPlay) {
if (sodung == x) {gotoAndPlay("dung");} else {gotoAndPlay("sai");}
}
}
-Layer Hoi_Dap : tạo 6 Dynamic Text bằng cách sử dụng công cụ Text, vào bảng Properties chọn Dymanic Text rồi click giữ chuột trái và kéo ra các trường text hình chữ nhật kích thước tùy ý. Ta cần tạo 6 Dymanic Text là câu hỏi (var : hoi); đáp án 1 (var : dap1) ; đáp án 2 (var : dap2) ; đáp án 3 (var : dap3) ; đáp án 4 (var : dap4) ; số câu đã làm (var : soCau) ; số câu đúng (var : diem). Tạo lời bình [Chọn câu trả lời].
20081209_tracnghiem_8

-Layer nen : tạo tên gọi và khung viền trang trí cho các Dymanc Text vừa tạo.
-Layer action : nhập đoạn code :
sothutu++;
if (sothutu>maxCauhoi) {
gotoAndPlay("kt");
}
diem=sodiem;
soCau=sothutu - 1 + " / " + maxCauhoi;

-------------------------------------------------

Mời các bạn xem tiếp bài 2

Mời bạn có thể  xem thêm:

Hướng dẫn tạo trắc nghiệm bằng Flash   8 - bài 1
Hướng dẫn tạo trắc nghiệm bằng Flash   8 - bài 2
Hướng  dẫn tạo trắc nghiệm bằng Flash   8- bài 3
Hướng dẫn tạo trắc nghiệm bằng Flash   8 - bài 4


Bạn có thể tải toàn bộ bài viết này ở đây

//Bạch Dương
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top