Ứng dụng hàm IF để xếp loại học lực tiểu học trong Excel.

Ứng dụng hàm IF để xếp loại học lực tiểu học trong Excel. -Thưa thày cô, cuối năm rồi, thầy cô phải vào điểm và ghi học bạ  cho học sinh Trong các trường tiểu  học thầy cô  ta thường sử dụng Excel để theo dõi việc học tập của học sinh, ngoài ra Excel còn dùng để xếp loại học lực, xếp hạng. Trong bài viết này, tieuhoc.info xin mời bạn tham khảo việc ứng dụng hàm IF để xếp loại học lực của hs tiểu học.

Ứng dụng hàm IF để xếp loại học lực tiểu học trong Excel.

Thưa thày cô, cuối năm rồi, thầy cô phải vào điểm và ghi học bạ  cho học sinh Trong các trường tiểu  học thầy cô  ta thường sử dụng Excel để theo dõi việc học tập của học sinh, ngoài ra Excel còn dùng để xếp loại học lực, xếp hạng. Trong bài viết này, tieuhoc.info xin mời bạn tham khảo việc ứng dụng hàm IF để xếp loại học lực của hs tiểu học.

Ví dụ tôi xếp loại chung môn Tiếng Việt cuối kì 1 của lớp tôi

+ Nếu hs đạt điểm 9, 10 - Xếp loại giỏi  ( G)

+ Nếu hs đạt điểm 7, 8- Xếp loại Khá  ( G)

+ Nếu hs đạt điểm 5, 6 - Xếp loại Trung bình ( TB)

+ Nếu hs đạt điểm 3, 4 - Xếp loại Yếu  ( Y)

+ Nếu hs đạt điểm 1, 2 - Xếp loại Kém  ( k)

Giả sử thầy cô n có bảng tính như dưới đây:


+Tại ô H5 thầy cô  nhập công thức:
=IF(G5<5,"Y",IF(G5<7,"TB",IF(G5<9,"K",IF(G5<10,"G","G")))

+Sao chép công thức này xuống các ô khác trong cột H bằng cách kéo chuột.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top