Cách tạo Header và footer trong giáo án theo ý muốn?


Hỏi: Trong một giáo án  mình chỉ muốn tạo header và footer  cho những trang theo ý mình, chớ không phải cho toàn bộ tài liệu.  Xin cho biết cách làm? Cảm ơn.

Hỏi: Trong một giáo án  mình chỉ muốn tạo header và footer  cho những trang theo ý mình, chớ không phải cho toàn bộ tài liệu.  Xin cho biết cách làm? Cảm ơn.

Đáp:

Bạn có thể chia các văn bản dài ra thành nhiều phần (section) và đặt Header và Footer riêng cho từng phần. Có nghĩa là có thể đánh lại số trang từ đầu mỗi phần.

Nếu đọc Help, sẽ thấy Microsoft có hướng dẫn tạo một văn bản Master Document. Mỗi phần phải đánh thành văn bản riêng để “nhét” vào văn bản Master. Điều này thật khó chịu, nếu như chúng ta có văn bản không dài lắm. Có một mẹo nhỏ để thực hiện, là ngắt các phần ra, rồi tiến hành điều chỉnh từng phần.

Để đơn giản, bạn hãy đánh tất cả các phần chung vào một văn bản. Đặt trỏ thanh (trỏ của bàn phím) tại vị trí cần ngắt phần, chọn trình đơn Insert Break. Hãy chọn Next page ở mục Section break types. Như vậy bạn đã thực hiện chèn không phải dấu ngắt trang mà là dấu ngắt phần.

Từ đây ta nhìn xuống thanh trạng thái sẽ thấy dòng tương tự như sau:

Nghĩa là bạn đã có 2 phần: section 1 và section 2. Bạn có thể thực hiện lặp lại các bước trên để tạo thêm các phần mới.

Chọn View/Header and Footer  để điền nội dung đầu và chân trang in. Tắt bỏ nút Same as Previous để nội dung đầu và chân trang in của section hiện tại khác với các section trước đó.

Việc điền nội dung đầu và chân trang in thì quá đơn giản. Tôi muốn bổ sung thêm cho bạn một số chức năng khác thông qua các trường của Word. Nhấn Ctrl+F9 để hiện ra dấu {|} màu xám để gõ trường Word.

Muốn chèn số· Section, nhập {SECTION}

Muốn chèn tổng· số trang của một Section, nhập {SECTIONPAGES}

Số trang của· section hiện tại có thể đánh tiếp tục theo số của section trước đó. Hoặc có thể đánh lại bắt đầu từ số khác bằng cách chọn Format Pages Number.  Ở đây có 2 lựa chọn:

Chọn Continue· From Previous Section: đánh số trang tiếp theo phần trước.

Chọn StartAt: Để· đánh số trang không kế thừa phần trước đó và bắt đầu từ giá trị mà bạn chọn.

Muốn chèn số· trang của toàn văn bản: chọn nút Number of Pages hoặc nhập vào  {NUMPAGES}

Bạn có thể· chèn số trang hiện tại bằng chọn nút Page trên thanh công cụ, hoặc nhập vào {PAGE}

Do các giá trị· trường Word trả về kiểu số nên bạn có thể cộng, trừ, nhân, chia chúng. Ví dụ như trường dưới đây sẽ thực hiện phép tính lấy tổng số trang cộng 4 và trừ số của trang hiện tại.

{={NUMPAGES} +4 -{PAGE}}

Nguyễn Phương Thảo

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top