Word: Trang trí văn bản giống trang báo.

Nhiều khi thầy cô muốn trình bày một báo cáo hay một tham luận  giống như cột báo, giống như trên các trang báo in mà thầy  thường thấy . Lại có cả chữ hoa đầu cột to  và trang trí đẹp mới hay chứ. Vậy em và thầy cô  làm thế nào nhỉ? Có đây.... Nhiều khi thầy cô muốn trình bày một báo cáo hay một tham luận  giống như cột báo, giống như trên các trang báo in mà thầy  thường thấy . Lại có cả chữ hoa đầu cột to  và trang trí đẹp mới hay chứ. Vậy em và thầy cô  làm thế nào nhỉ? Có đây....

Bước 1: Vào Format\Columns…

 

 

 


Bước 2:
Xuất hiện hộp thoại Columns:

 • Presets: Lựa chọn loại cột, kiểu cột.
 • Number of columns: Số cột sẽ chia.
 • Width and spacing: Độ rộng cột và khoảng cách:
  • Width: Độ rộng cột báo
  • Spacing: Khoảng cách từ chữ đến đường viền cột
 • RLine between: Xuất hiện đường kẻ dọc giữa các cột
 • REqual column width: Mặc định độ rộng các cọt bằng nhau. Nếu để £ thì có thể điều chỉnh độ rộng các cột khác nhau tùy thích.
 • Apply to: Áp dụng cho:
  • Selected text: Áp dụng cho những đoạn văn bản đã lựa chọn (bôi đen)
  • Whole document: Áp dụng cho toàn bộ file văn bản
  • This point forward: Áp dụng cho từ dòng nội dung văn bản ở dưới điểm đặt con trỏ đến hết file.
Bước 3 : Chọn nút OK để hoàn thành việc chia văn bản thành cột báo.

Bước 4 :Trang trí chữ hoa đầu đoạn to đẹp giống trên báo chí.

1. Lựa chọn (bôi đen) chữ đầu của đoạn văn bản
2. Vào Format \ Drop cap…


Bước 5:.Xuất hiện hộp thoại Drop cap:

 • Position: Vị trí đặt
  • Dropped: Chữ đầu tiên của các dòng sau cùng đoạn văn bản hiển thị thẳng với mép ngoài (lề trái) của chữ hoa to.
  • In Margin: Chữ đầu tiên của các dòng sau cùng đoạn văn bản hiển thị trong lề, thẳng với mép trong của chữ hoa to.
 • Font: Chọn phông chữ.
 • Line to drop: Chữ hoa to hiển ở mấy dòng.
 • Distance from text: Đặt khoảng cách từ chữ hoa to xa với chữ tiếp theo của đoạn văn bản.
Bước 6:. Chọn nút OK để hoàn thành việc tạo chữ hoa to đầu đoạn văn bản . Đây là một kết quả thầy cô xem đi:

Kết quả tạo được sau khi chia cột báo và trang trí chữ hoa to đầu đoạn
văn bản... giống như một trang báo
Theo: Quantrimang
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top