Phương pháp dạy học và Kĩ thuật dạy học tích cực cho giáo viên tiểu học

- PPDH là gì? “ PPDH được hiểu là cách thức, là con đường hoạt động chung giữa GV và HS, trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học.
- PPDH là lĩnh vực rất phức tạp và đa dạng.

 

Phương pháp dạy học và Kĩ thuật dạy học tích cực cho giáo viên tiểu học

- PPDH là gì? “ PPDH được hiểu là cách thức, là con đường hoạt động chung giữa GV và HS, trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học.
- PPDH là lĩnh vực rất phức tạp và đa dạng.
- Có nhiều quan niệm, quan điểm khác nhau về PPDH
- Đổi mới PPDH: về bản chất là đổi mới cách tiến hành các PP, đổi mới các
phương tiện và hình thức triển khai PP trên CS khai thác triệt để ưu điểm của các
PP cũ và vận dụng linh hoạt Msố PP mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của người học.
- Đổi mới PP: được hiểu là “đổi mới cách thực hiện PP”
- PPDHTC: được hiểu là “PPDH theo hướng tích cực hoá người học”; hoặc “PPDH
phát huy tính tích cực của người học” (tích cực ở đây ko hiểu là ngược với tiêu
cực)
Một số Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (PP/KTDHTC)

 

Nhấn vào đây để tải toàn bộ chuyên đề này về

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top