QUY TRÌNH DẠY TẬP VIẾT LỚP 2

 
   

Hướng dẫn HS viết chữ hoa

- GV treo bảng có viết chữ hoa ... và hỏi: Chữ hoa ... cao mấy đơn vị chữ? Rộng mấy đơn vị chữ?

- GV: Chữ hoa ... gồm mấy nét? Đó là những nét nào?

- GV chỉ lên chữ hoa ... và nói cấu tạo của chữ hoa ... Sau đó GV giải thích quy trình viết chữ hoa ... cho HS.

- HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa.

- GV viết mẫu chữ hoa ....

 

QUY TRÌNH DẠY TẬP VIẾT  LỚP 2

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

GV chấm vở ở nhà của một số em. Nhận xét.

HS viết bảng con một số từ  hoặc cụm từ ở tiết tập viết trước.

 

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:

 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

 

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết chữ hoa

   

Hướng dẫn HS viết chữ hoa

- GV treo bảng có viết chữ hoa ... và hỏi: Chữ hoa ... cao mấy đơn vị chữ? Rộng mấy đơn vị chữ?

- GV: Chữ hoa ... gồm mấy nét? Đó là những nét nào?

- GV chỉ lên chữ hoa ... và nói cấu tạo của chữ hoa ... Sau đó GV giải thích quy trình viết chữ hoa ... cho HS.

- HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa.

- GV viết mẫu chữ hoa ....

- HS viết chữ hoa ... lên không trung.

- HS viết vào bảng con . GV theo dõi, chỉnh sửa.

 

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng

- GV treo bảng viết sẵn cụm từ ngữ ứng dụng và giới thiệu.

- HS đọc cụm từ ứng dụng trên bảng phụ (cá nhân, cả lớp).

- GV hoặc HS giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- GV: Cụm từ gồm mấy tiếng? Là những tiếng nào?

- GV: Hãy so sánh chiều cao chữ ... hoa và chữ .. thường.

- GV: Những chữ nào có chiều cao bằng chữ ... hoa.

- GV: Hãy nêu chiều cao của các chữ còn lại.

- GV: Viết nét nối giữa chữ ... hoa và chữ ... thường như thế nào?

- Khoảng cách giữa các chữ, tiếng bằng chừng nào?

- GV viết mẫu.

- HS viết vào bảng con. GV theo dõi, chỉnh sửa.

 

Hoạt động 4: Hướng dẫn HS tập viết vào vở

- GV gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết.

- HS viết vào vở tập viết.

- GV theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn.

- GV thu vở chấm và chữa một số bài. Khen những em viết đẹp, tiến bộ.

 

III. CỦNG CỐ:

GV cho HS tìm những tiếng có vần ....

 

IV. DẶN DÒ:

Về nhà luyện viết phần B trong vở tập viết. GV nhận xét giờ học.

 

--------------------------------o0o---------------------------------

QUY TRÌNH DẠY CHÍNH TẢ LỚP 2

 

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

GV chấm vở một số HS về nhà viết lại bài ở tiết trước.

GV nhận xét, cho điểm HS.

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:

 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

- GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

 

Nếu chính tả nghe viết: GV đọc cho HS nghe đoạn cần viết.

Nếu chính tả tập chép: GV treo bảng phụ hoặc chép bài chính tả lên bảng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn chính tả

a) Ghi nhớ nội dung đoạn chép:

- 3 - 5 HS đọc lại đoạn viết,  nhận xét những hiện tượng chính tả cần lưu ý trong bài SGK.

b) Hướng dẫn cách trình bày:

- GV: Đoạn văn có mấy câu? Cuối câu có dấu gì? Chữ đầu đoạn, đầu câu viết như thế nào?

c) Hướng dẫn HS viết từ khó:

- GV đọc, HS viết từ khó vào bảng con (GV cất bảng phụ).

d) HS chép bài:

- HS chép bài chính tả vào vở. GV quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của một số em còn sai.

HKI: Nhìn bảng chép.

HKII: Nhìn sách chép hoặc GV đọc cho HS chép. GV theo dõi, chỉnh sửa.

e) Soát lỗi, chấm bài:

- GV đọc lại để HS soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để chữa bài. GV đọc thong thả cho HS soát lỗi, đến chỗ khó viết GV đánh vần từng tiếng một.

- HS theo dõi và ghi số lỗi ra lề. HS nhận lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. GV thu chấm một số bài.

 

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

- GV treo bảng viết sẵn các bài tập.

- HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng phụ.

- GV hướng dẫn HS làm  vào vở bài tập.

- HS đọc lại bài đã hoàn thành. HS và GV nhận xét bài làm của từng bạn.

- Cả lớp chữa lại bài trong vở.

 

III. CỦNG CỐ:

GV: Khen những em viết đẹp, tiến bộ.

 

IV. DẶN DÒ:

Những em nào sai nhiều lỗi, chép chưa đẹp  về nhà nhớ chép lại bài .

Học thuộc lòng quy tắc chính tả. GV nhận xét giờ học

--------------------------------o0o---------------------------------

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top