Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán theo thông tư số 22

 Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán   theo thông  tư số 22  Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán   theo thông  tư số 22
      I. Mục đích
      Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề  kiểm tra định kì  môn Toán theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Sau khi tập huấn  mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi,  bài tập 4 mức độ phát triển năng lực học sinh và đề kiểm tra định kì dựa trên Chuẩn  kiến thức, kỹ năng môn Toán.   

Read more ...

Hướng dẫn cách ra đề Môn toán Tiểu học theo thông tư 22

Hướng dẫn cách ra đề Môn toán Tiểu học theo thông tư 22

 1. Đề kiểm tra.

1.1. Mục đích của đề kiểm tra.

Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp.

Read more ...

Tập huấn Thiết kế Ma trận ra Đề kiểm tra các Môn học Tiểu học theo Thông tư 22

Tập huấn Thiết kế Ma trận ra Đề kiểm tra các Môn học Tiểu học theo Thông tư 22Tập huấn Thiết kế Ma trận ra Đề kiểm tra  các Môn học Tiểu học theo Thông tư 22 -  Thưa thầy cô và các bạn , để thực hiện tốt việc ra đề kiểm tra định kì - 4 đợt, đối với các môn học đánh giá bằng điểm số cho cấp tiểu học  tại các thời điểm theo quy định trong Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, vào  2 ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2016,  Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp tỉnh và đại diện giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo viên tiểu học, nhằm

Read more ...
Top