Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán theo thông tư số 22

 Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán   theo thông  tư số 22  Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán   theo thông  tư số 22
      I. Mục đích
      Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề  kiểm tra định kì  môn Toán theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Sau khi tập huấn  mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi,  bài tập 4 mức độ phát triển năng lực học sinh và đề kiểm tra định kì dựa trên Chuẩn  kiến thức, kỹ năng môn Toán.   

Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán theo thông tư số 22

 Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán   theo thông  tư số 22

Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán theo thông tư số 22


I. Mục đích
Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra định kì môn Toán theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Sau khi tập huấn mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi, bài tập 4 mức độ phát triển năng lực học sinh và đề kiểm tra định kì dựa trên Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán.


      II. Nội dung thiết kế đề kiểm tra định kì  
    1. Hình thức đề kiểm tra  
      a) Từng bước đổi mới hình thức ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của từng  học sinh theo tiếp cận năng lực và đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa  phương, vùng miền. Đề kiểm tra môn Toán  kết hợp hình thức kiểm tra  tự luận với  trắc nghiệm khách quan.  
      b) Thông thường hình thức trắc nghiệm khách quan có các dạng câu hỏi sau:  
      - Nhiều lựa chọn;  
      - Có/Không; Đúng/Sai phức hợp;  
      - Đối chiếu cặp đôi;  
      -  Điền khuyết  -  yêu cầu các HS viết tiếp vào ô trống; chỗ chấm cho thích hợp;  viết ra ý kiến, nhận định của mình hoặc giải thích lô-gíc.  
      - Câu hỏi ngắn  
      - Câu hỏi bằng hình vẽ  
      - Điền đáp án  
      2. Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra theo 4 mức độ  
      a) Căn cứ vào các mức độ câu hỏi/bài tập của Thông tư 22 để mô tả cụ thể hóa  mỗi mức độ trong 4 mức độ đối với câu hỏi/bài tập môn Toán ở tiểu học, phù hợp với  Chuẩn kiến thức, kỹ năng và nội dung cốt lõi của từng thời điểm đánh giá.  
      b) Xây dựng câu hỏi/bài tập:  
      -  Xác  định  mục  tiêu  (nội  dung  và  yêu  cầu  cần  đạt).  Từ  đó  xác  định  mức  độ  (bằng cách đối chiếu với 4 mức độ) và dự kiến câu hỏi/bài tập.  
      - Xây dựng các đáp án.   
      - Dự kiến các bước học sinh  sẽ tiến hành làm bài để xác thực mức độ, nội dung  của câu hỏi/bài tập phù hợp với mục tiêu.
       -  Trong trường hợp nhận thấy  mức độ  câu hỏi/bài tập chưa phù  hợp với  mục  tiêu, có thể tăng hoặc giảm độ khó câu hỏi bằng cách tăng hay giảm thông tin trong  câu hỏi.   
 
      3. Xây dựng đề kiểm tra  
      a) Quy trình xây dựng đề    
      Quy  trình  ở  đây được hiểu là  các  bước cụ  thể  (có tính ước lệ  và chỉ  là gợi  ý  tham khảo)  để thiết kế một đề kiểm tra môn Toán ở tiểu học:  
      Bước 1: Xác định mục đích đánh giá (đánh giá kết quả học tập, năng lực, phẩm  chất nào của học sinh? Vào thời điểm nào? Đối tượng học sinh nào?...)  
      Bước 2: Xây dựng nội dung đánh giá (dựa vào mục đích đánh giá, Chuẩn kiến  thức, kỹ năng, nội dung trọng tâm cốt lõi…để xác định các chủ đề nội dung cần đánh  giá)  
      Bước 3: Xây dựng các câu hỏi/bài tập (số lượng các câu hỏi, dạng câu hỏi, mức  độ dựa trên các chủ đề nội dung cụ thể của bước 2)  
      Bước 4: Dự kiến các phương án đáp án các câu hỏi/bài tập ở bước 3 và thời gian  làm bài.  
      Bước  5:  Dự  kiến  điểm  số  cho  các  câu  hỏi/bài  tập  (căn  cứ  vào  số  lượng  câu  hỏi/bài tập, các mức và mục đích đánh giá, đồng thời phải dự  kiến hình dung  được  các tình huống học sinh sẽ gặp phải trong khi làm bài kiểm tra để ước tính điểm số)  
     Bước 6: Điều chỉnh  và hoàn thiện đề  kiểm tra (Rà soát lại các câu hỏi/bài tập,  mức độ, điểm số, dựa vào các yêu cầu ở bước 1, bước 2. Nếu có điều kiện – đã xây  dựng được ngân hàng câu hỏi/bài tập hoặc xác định được các mục đích đánh giá định  kì ngay từ  đầu năm học thì có thể thử nghiệm kiểm tra các câu hỏi/bài tập tương tự  trong suốt quá trình dạy học).  


      b) Cách xác định nội dung kiểm tra  
      Dựa vào quy trình ở mục a, dưới đây chúng tôi trình bày một số nội dung chính:  
      - Nội dung kiểm tra được xác định rõ ràng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn  Toán  đến giữa học kì, trong học kì I hoặc cả năm học.  Trong đó, cần xác định kiến  thức, kĩ năng trọng tâm, tối thiểu cần kiểm tra.  
      - Các câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra là câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự  luận. Cần tăng cường loại câu hỏi mở,  câu hỏi có kết thúc mở bài tập phát huy năng  lực tính toán, năng lực tư duy và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.   
      c) Ví dụ gợi ý cách phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức:   
      Có thể nói số  câu hỏi, bài tập; mức độ  của các câu hỏi bài tập và số điểm phân  bố cho các câu hỏi bài tập trong một đề kiểm tra phụ thuộc vào nhiều yếu tố không có  một công thức hoặc nguyên tắc chung nào quy định về những điều trên trong một đề  kiểm tra.  Chính vì vậy, những ví dụ gợi ý sau đây hoàn toàn không bắt buộc,  chỉ là  tham khảo:  

      - Tỉ lệ  số  câu, số điểm theo các mức và hình thức câu hỏi trong đề kiểm tra cần  đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Chẳng hạn: số câu  hỏi trắc nghiệm khách quan: khoảng 80%; số câu hỏi tự luận: khoảng 20%.   

      - Tùy theo từng trường có thể đưa ra tỉ lệ ở các mức khác nhau phù hợp với yêu  cầu đánh giá của từng địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 20%; Mức 2: khoảng  30%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: khoảng 20%.  
      d)  Thời lượng làm bài kiểm tra khoảng 30 –  40 phút (theo thời gian của 1 tiết  học theo từng lớp).   
      e) Ma trận đề kiểm tra  
      Để  thuận tiện trong việc xác định các nội dung, đặc biệt là các nội dung trọng  tâm, cũng như số  lượng các câu hỏi/bài tập, các mức người ta có thể dùng một công  cụ  quen gọi là ma trận đề  kiểm tra (bao gồm ma trận nội dung, ma trận câu hỏi/bài  tập).  Ma trận đề kiểm tra có thể  coi là một kỹ  thuật để xây dựng các đề  kiểm tra có  tính mô hình hóa. Tuy nhiên, đây không phải là một kỹ  thuật bắt buộc phải sử dụng  khi xây dựng đề kiểm tra.   
      -  Ma trận nội dung: mỗi ô nêu nội dung kiến thức, kĩ năng,  yêu cầu  cần đánh  giá; số lượng câu hỏi; số điểm dành cho các câu hỏi theo các mức độ.   
     - Ma trận câu hỏi: mỗi ô nêu số thứ tự của câu hỏi trong đề; hình thức kiểm tra;  số điểm dành cho các câu hỏi theo các mức độ.  

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải về :

1. Tài liệu Tập huấn Biên soạn đề kiểm tra định kì Môn Toán theo thông tư số 22 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top