Luyện tập tính Diện tích hình thang Tiết 92 trang 94 Toán 5

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Luyện tập tính Diện tích hình thang    Tiết 92 – trang  94 - Toán 5
- Củng cố, Luyện tập  cách tính diện tích hình thang.
-  Biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan.
- Bài tập đạt chuẩn: Bài 1, Bài 3(a),

 2. Preview  a part of this  lecture

Luyện tập tính Diện tích hình thang    Tiết 92 – trang  94 - Toán 5
Bài 1 trang 94 SGK
Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:
a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm
b) a = 2/3 m; b = 1/2 m; h = 9/4m
c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5m
Giải:
Diện tích của hình thang đó là:
(14 + 6) x 7 : 2 = 70 (m2)
Đáp số: 70 (m2)
Diện tích của hình thang đó là:
(2,8 + 1,8) x 0,5 : 2 = 1,15  (m2)
Đáp số:   1,15 (m2)

Bài 2 trang 94 SGK
Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m,đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó?
Tóm tắt
Thửa ruộng hình thang
a:  120m, b=  2/3 a;  b hơn h 5m.
100m2 : 64,5kg thóc.
Số thóc thu hoạch …?
Giải:
Đáy bé thửa ruộng là : 120 : 3 x 2 = 80(m)
Chiều cao thửa ruộng là:
 80 – 5 = 75(m)
Diện tích thửa ruộng là:
(120+80)x75:2=7500(m2)
Khối lượng thóc thu hoạch trên thửa ruộng là:
7500:100x64,5 = 4837,5kg
Đáp số: 4837,5kg thóc

Bài 3 trang 94 SGK
Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD và NBCD bằng nhau. Đúng hay sai?
b. Diện tích hình thang AMCD bằng     1/3     diện tích    
hình chữ nhật ABCD. Đúng hay sai

 

3. Video Hướng dẫn  học Toán 5 trang 89 Tiết 88 Tuần 18

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>>Luyện tập tính Diện tích hình thang Tiết 92 – trang 94 - Toán 5  

- Download  from Mediafire>>>Luyện tập tính Diện tích hình thang Tiết 92 – trang 94 - Toán 5   

- Xem thêm cách làm Vở  bài tập Toán 5 : Bài 92 : Luyện tập tính Diện tích hình thang 

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top