Luyện từ và câu 5 - Tuần 32 - Ôn tập về dấu câu - Dấu hai chấm

Luyện từ và câu 5 - Tuần 32 - Ôn tập về dấu câu - Dấu hai chấm

Đây là bài giảng1. Mục tiêu cần đạt: Trong bài dạy này giáo viên cần đạt:

- Học sinh hiểu tác dụng của dấu hai chấm (BT 1).

- Củng cố kĩ năng sử dụng dấu hai chấm.

- Biết sử dụng dấu hai chấm khi viết văn (BT 2)

Luyện từ và câu 5 - Tuần 32 - Ôn tập về dấu câu - Dấu hai chấm

Luyện từ và câu 5 - Tuần 32 - Ôn tập về dấu câu - Dấu hai chấm

Đây là bài giảng

1. Mục tiêu cần đạt:

Trong bài dạy này giáo viên cần đạt:

- Học sinh hiểu tác dụng của dấu hai chấm (BT 1).

- Củng cố kĩ năng sử dụng dấu hai chấm.

- Biết sử dụng dấu hai chấm khi viết văn (BT 2).

2. Trong giáo án trình chiếu này chú ý:

+ Kiến thức : bám theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng

+ Số lượng slides: 29 Slides

+ Font: unicode

+ Hiệu ứng: không phức tạp

+ Có trò chơi

3. Xem trước bài giảng:

4. Nhấn vào đây để tải bài giảng
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top