Bài giảng E-learning : Lịch sử Lớp 5 - Bài 17 : Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bài giảng E-learning : Lịch sử Lớp 5 - Bài 17 : Chiến thắng Điện Biên Phủ

- Tường thuật sơ lược được chiến dịch Điện Biên Phủ: - Trình bày sơ lược ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chóng thực dân Pháp xâm lược. - Biết tinh thần chiến đấu anh dũng cảu bộ đội ta trong chiến dịch: tiêu biểu là anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

Bài giảng E-learning : Lịch sử Lớp 5 - Bài 17 : Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bài giảng E-learning : Lịch sử Lớp 5 - Bài 17 : Chiến thắng Điện Biên Phủ - Đây là Bài giảng điện tử - Bài giảng E - learning của Giáo viên Hà Nội xây dựng. Mời thầy cô tham khảo nội dung bài dạy trực tuyến này

Mời các em bắt đầu bài học

Sau bài học này các em cần:

- Tường thuật sơ lược được chiến dịch Điện Biên Phủ:

- Trình bày sơ lược ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chóng thực dân Pháp xâm lược.

- Biết tinh thần chiến đấu anh dũng cảu bộ đội ta trong chiến dịch: tiêu biểu là anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top