Luật Giáo dục sửa đổi 2019

Luật Giáo dục sửa đổi 2019
LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Giáo dục (sửa đổi).

Read more ...

Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo Quyết định 31

Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo Quyết định 31

Read more ...

Địa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học

van-ban-tieu-hocĐịa chỉ tích hợp Giáo dục An ninh quốc phòng ở tiểu học
Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học.

Read more ...
Top