Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình Lớp 5 Năm học 2019-2020

Ke-hoach-thuc-hien-giam-tai-chuong-trinh-hoc-ki-2-Lop-1-Nam-hoc-2019-2020KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ 2 LỚP 5 NĂM HỌC 2019-2020
Chào thầy cô tiểu học.
Do tình hinh dịch bệnh viêm đường hô cấp diễn ra trên toàn thế giới, ngay trên lãnh thổ nước ta đã ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt phát triển kinh tế cũng như xã hội. Ngành giáo dục chúng ta đã phải cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh. Thời gian nghỉ học kéo dài vừa qua đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Để đảm bảo chương trình, Bộ giáo dục đã ra công văn Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT để điều chỉnh nội dung dạy học với cấp tiểu học

Read more ...

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình Lớp 4 Năm học 2019-2020

Ke-hoach-thuc-hien-giam-tai-chuong-trinh-hoc-ki-2-Lop-4-Nam-hoc-2019-2020KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ 2 LỚP 4 NĂM HỌC 2019 -2020
Chào thầy cô tiểu học.
Để đảm bảo chương trình dạy và học ở cấp tiểu học trong thời gian còn lại sau khi tình hình dịch Viêm đường hô hấp cấp đã đi vào ổn định, Bộ giáo dục đã ra công văn Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT để điều chỉnh nội dung dạy học với cấp tiểu học

Read more ...

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình Lớp 3 Năm học 2019-2020

Ke-hoach-thuc-hien-giam-tai-chuong-trinh-hoc-ki-2-Lop-1-Nam-hoc-2019-2020KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ 2 LỚP 3 NĂM HỌC 2019-2020
Chào thầy cô tiểu học.

Đây là tài liệu Kế hoạch giảm tải nội dung dạy học các môn học ở Lớp 3 được thực hiện theo nguyên tắc: Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình GDPT đối với cấp Tiểu học hiện hành theo qui định của Luật Giáo dục; Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các khối lớp trong cùng môn học, các môn học trong cùng khối lớp và cấp học; Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, phân cấp trong quá trình thực hiện; Đảm bảo tinh giản nội dung dạy học phù hợp với việc điều chỉnh Kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học 2019-2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Read more ...
Top