Một số văn bản hành chính dành cho giáo viên tiểu học

Một số văn bản hành chính dành cho giáo viên tiểu học

 

 4/7/2014 10:43 AM       134144 01.2011.TT.BNV.doc
4/28/2014 10:22 AM 105984 02_TTLT07 .doc
2/19/2014 8:34 AM 89785 09-2014-QD-UBND.pdf
2/19/2014 8:31 AM 89785 09-2014-QĐ-UBND.pdf
2/19/2014 8:33 AM 89785 09-QĐ-UBND.pdf
4/1/2014 4:34 PM 74240 1061_239-QD-TTg (1).doc
4/17/2014 8:51 AM 167936 1317709544551.doc
4/1/2014 9:37 AM 107008 1481GDTH.doc
1/14/2014 10:22 AM 91446 15_CT-TTg.pdf
2/19/2014 7:54 AM 236734 163_2013_TTLT-BTC-BNV.pdf
2/19/2014 8:19 AM 1376162 192-ND-CP.pdf
4/16/2014 1:43 PM 100864 1939GDTH.doc
4/16/2014 2:15 PM 491597 20-2014.pdf.pdf
2/19/2014 8:10 AM 167308 211-nd.pdf
4/6/2014 9:59 PM 93961 345-SGDĐT-GDTX.pdf
4/8/2014 3:53 PM 93961 345.pdf
4/8/2014 9:33 AM 93961 345SGDĐTGDTX.pdf
4/16/2014 2:42 PM 93696 350929QD02-2008-BGD.doc
4/16/2014 2:40 PM 90624 350929QĐ02-2008-BGD.doc
4/2/2014 3:38 PM 49664 386.MoRongMohinhVNEN14.15.doc
4/18/2014 3:35 PM 451003 4.pdf
4/8/2014 3:44 PM 84480 4148-BGDĐT-GDMN_11.doc
4/8/2014 3:45 PM 84480 4148.doc
4/28/2014 10:17 AM 3471591 460-SGDDT-KHTC.pdf
4/26/2014 10:08 AM 44029 718.pdf
4/17/2014 8:16 AM 207872 82438_L15QH.DOC
4/16/2014 1:59 PM 81920 96360_L44QH.DOC
7/12/2010 2:50 PM 10578172 Athena 1.psd
4/28/2014 10:08 AM 1139901 Bo-TT 11 tuyen sinh THCS, THPT 2014.pdf
7/12/2010 2:25 PM 15091221 ChinhLanCuoi.psd
7/12/2010 2:28 PM 19848294 chuan athena.flv
4/16/2014 2:21 PM 300032 chuan-nghenghiep-giaovien-tt30-2009-bgd_1.doc
3/31/2014 4:37 PM 1045550 Congvan17.pdf
1/17/2014 9:01 AM 48640 CT 03-CT_TW cua BCT Khoa XI ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM.doc
5/25/2014 11:14 PM 813056 CV 1700 HD DGXL GV mam non.doc
5/25/2014 11:11 PM 199168 CV 3619 HD DGXL HT mam non.doc
5/25/2014 11:39 PM 278528 CV 660-2010-bgd_huongdan_danhgia_gvtrunghoc.doc
5/25/2014 11:26 PM 237056 CV3256-BGD_T-NGCBQLGD huong dan DGXL HT truong tieu hoc theo chuan.doc
4/8/2014 9:42 AM 93961 CV345.pdf
5/25/2014 11:34 PM 69632 CV430-BGDDT-TCCB huong dan danh gia xep loai hieu truong truong TrH.doc
2/6/2014 10:54 AM 179145 CVtangcuongbienphapATVSTP.pdf
5/15/2010 3:53 PM 14879155 Demo Nguyen Hung 2.psd
5/13/2010 11:36 AM 133632 f_1.doc
5/13/2010 11:36 AM 133632 f_2.doc
5/13/2010 3:04 PM 133632 f_4.doc
5/25/2014 11:24 PM 567431 HD616-BGDDT ve danh gia GV tieu hoc.pdf
5/25/2014 11:16 PM 61440 HD630-BGDDT-NGCBQLGD huong dan danh gia xep loai pho HT cac truong PT.doc
2/19/2014 2:26 PM 401226 KehoachlientichPGD-Thidoan.pdf
2/21/2014 8:41 AM 330890 Kehoachthitinhoctre.pdf
2/19/2014 2:24 PM 734197 KH03-CTTr.pdf
4/18/2014 3:07 PM 971776 KH91-TU_ve_GD.doc
4/17/2014 8:20 AM 132653 Luat 47_2005_QH11.DOC
4/7/2014 10:57 AM 445440 Luat Lao dong (so 10.2012.QH13 ngay 18.6.2012).doc
4/16/2014 1:56 PM 516757 LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
4/19/2014 9:16 AM 39863 Ma_Tran_De_Ngu_Van_6_7_8_9.rar
4/19/2014 9:18 AM 33066 MaTranDe_GDCD_6789.rar
4/17/2014 8:41 AM 276480 ND39_2012vekhenthuong.doc
4/17/2014 8:32 AM 307200 ND42CP2010.doc
4/7/2014 10:48 AM 193536 Nghi dinh so 43 quy dinh ve tu chu tai chinh.doc
4/7/2014 10:46 AM 147456 NĐ 138 CHÍNH PHỦ.doc
2/19/2014 8:18 AM 1376162 NĐ 192.2013.ND.CP.pdf
5/25/2014 11:44 PM 169472 Phụ lục danhgiaHT.doc
4/28/2014 4:36 PM 377757 QD 18-Daythem.pdf
4/7/2014 10:51 AM 92672 QD Ban hanh Quy che to chuc va hoat dong cua trung tam HTCD.doc
5/25/2014 11:06 PM 98816 QD02-2008-BGD ve chuan giao vien mam non.doc
3/10/2014 9:25 AM 358517 QD05.2014TTg.pdf
5/25/2014 11:19 PM 89088 QD14-2007-BGD chuan danh gia giao vien tieu hoc.doc
4/16/2014 2:37 PM 89088 Qd14_chuanGVTH.doc
4/28/2014 4:37 PM 377757 Qd18.pdf
4/7/2014 10:50 AM 202240 QD32-2008-BTC.doc
4/16/2014 2:35 PM 88064 QĐ 14 chuan nghề nghiệp GV tiểu học.doc
3/31/2014 4:12 PM 54784 TB hoan thanh ho so PCMN-2013.doc
4/18/2014 3:31 PM 193201 TBSGD.pdf
4/7/2014 10:53 AM 96768 Thong tu Ban hanh quy dinh ve day them, hoc them.doc
4/7/2014 10:55 AM 200704 Thong tu Quy dinh ve XD truong hoc an toan phong, chong tai nan, trong co so GDMN.doc
1/3/2014 9:48 AM 61952 TieuLuanAnTOanGiaoThong.doc
4/8/2014 3:57 PM 581151 TT 36.pdf
5/25/2014 11:21 PM 231424 TT14-2011-BGDDT quy dinh chuan hieu truong truong tieu hoc.doc
5/25/2014 11:08 PM 94720 TT17-2011-BGDDT quy dinh chuan hieu truong truong mam non.doc
5/25/2014 11:32 PM 238080 TT29-2009-BGDDT quy dinh chuan hieu truong truong TrH.doc
5/25/2014 11:30 PM 310272 TT30-2009 BGDDT ve chuan nghe nghiep GV THCS THPT.doc
4/8/2014 3:50 PM 183829 TT32.pdf
5/8/2014 4:17 PM 614465 ttt.pdf
4/8/2014 3:48 PM 183829 VanBanGoc_32_2010_TT-BGDĐT.pdf
3/10/2014 9:09 AM 1195040 vbden_07_2014_TT-BTC.pdf


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top