Thông tư 22 Đánh giá Xếp loại học sinh tiểu học

 Thông tư 22 Đánh giá Xếp loại học sinh tiểu học
Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 
Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2016. Và do Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong thông tư chỉ rõ nguyên tắc đánh giá học sinh tiểu  học là Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.

Trong thông tư hướng dẫn giáo viên tiểu học cách  Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất Vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh, tổng hợp theo các mức : Tốt, Đạt, Cần cố gắng

Mọi nội dung thông tư cụ thể và chi tiết mời thầy cô nhấp vào đây

>>>Link tải từ tieuhocvn :  Thông tư 22 Đánh giá Xếp loại học sinh tiểu học

>>> Link tải từ Mediafire : Thông tư 22 Đánh giá Xếp loại học sinh tiểu học

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top