Tổng chọn các văn bản pháp quy dành cho giáo viên tiểu học

Tổng chọn  các văn bản pháp quy dành cho giáo viên tiểu họcTổng chọn các văn bản pháp quy dành cho giáo viên tiểu học

Chào thầy cô và các bạn, Đây là Tổng chọn các văn bản pháp quy dành cho giáo viên tiểu học . Tieuhocvn xin gửi tới các thầy cô các tài liệu văn bản của ngành liên quan đến các nghị định, thông tư, quy chế, luật giúp thầy cô giáo viên tiểu học trang bị cho mình những văn bản pháp luật liên quan đến nghề giáo, đến giáo dục tiểu học. Thầy cô tải miễn phí các tài liệu mà mình cần trong các file nén phía dưới.

 

Tổng chọn các văn bản pháp quy dành cho giáo viên tiểu học

Tổng chọn  các văn bản pháp quy dành cho giáo viên tiểu họcTổng chọn các văn bản pháp quy dành cho giáo viên tiểu học

Chào thầy cô và các bạn, Đây là Tổng chọn các văn bản pháp quy dành cho giáo viên tiểu học . Tieuhocvn xin gửi tới các thầy cô các tài liệu văn bản của ngành liên quan đến các nghị định, thông tư, quy chế, luật giúp thầy cô giáo viên tiểu học trang bị cho mình những văn bản pháp luật liên quan đến nghề giáo, đến giáo dục tiểu học. Thầy cô tải miễn phí các tài liệu mà mình cần trong các file nén phía dưới.

Một số văn bản Pháp quy dành cho Giáo viên tiểu học

1. Quy định về cán bộ công chức

1

Luật Cán bộ, công chức

(tải file)

2

Nghị Định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

(tải file)

3

Thông tư 08/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

(tải file)

4

Nghị định 34 chế độ phụ cấp công vụ

(tải file)

5

Nghị định 31 về mức lương tối thiểu chung

(tải file)

6

Nghị Định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

(tải file)

7

Thông tư 03/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

(tải file)

8

Nghị Định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

(tải file)

9

Nghị Định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

(tải file)

10

Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

(tải file)

11

Nghị Định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

(tải file)

12

Nghị định 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

(tải file)

13

Nghị định 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

(tải file)

14

Nghị Định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức (hết hiệu lực chương III)

(tải file)

15

Quyết định 5/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

(tải file)

16

Thông tư 13/TT/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của BNV về việc Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

(Tải file)

17

Thông tư 07/2010/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

 

(Tải file)

18

Thông tư 05/2012/TT-BNV

Tải

QUY ĐỊNH VÊ LƯƠNG

 

Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 hướng dẫn nâng lương TX, và trước thời hạn, phục cấp thâm niên vượt khung

(tải file)

2

Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2010 v/v quy định nâng lương trước thời hạn

(tải file)

3

Quy định về nâng lương trước thời hạn ban hành theo QĐ số 5487/QĐ-BDGĐT ngày 26/11/2012

(Tải file)

4

Nghị định 204/2004/NĐ-CP Chế độ tiền lương

Tải file

5

Các phụ lục lèm theo NĐ 2004 Phục lục Bảng 1 Phụ lục bảng 2

Tải file

6

Bảng lương kèm theo NĐ 204

Tải file

2. Quy định về Viên chức

 

 

Luật Viên chức 2010 (có hiệu lực 01/6/2012)

(tải file)

2

Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (có hiệu lực 25/5/2012)

(tải file)

3

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

(tải file)

3. Luật lao động

 

 

Luật Lao động 35/L/CTN, 05/07/1994

(tải file)

2

Luật 84/2007/QH11 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động

(tải file)

3

Luật 74/2006/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

(tải file)

4

Luật 10/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/5/2013

(tải file)

  1. Luật Bảo hiểm xã hội

 

 

Luật bảo hiểm xã hội (L71ngày 29/6/2006)

 
   

(tải file)

 

  1. Quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp

 

 

Luật Cán bộ, công chức viên chức quy định về phụ cấp trợ cấp cán bộ công viên chức LLVT

(tải file)

2

Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

(tải file)

3

Quyết định 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

(tải file)

6. Quy định khác

 

 

Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

(tải file)

 

Thông tư 03/2009/TT-BNG hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

Phụ lục của thông tư 03/2009/TT-BNG

(tải file)

 

Thông tư 01/2006/TT-BNV hướng dẫn giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước

(tải file)

7. Thông tư:

1. Bộ Nội vụ

 

 

Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

 

 

2. Bộ Tư pháp

 

 

Thông tư 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản QPPL…

 
 

Phụ lục 1 kèm thông tư 25/2011/TT-BTP

Phụ lục 2 kèm thông tư 25/2011/TT-BTP

 

 

 

3. Giáo dục và Đào tạo

1. Luật, Nghị định

 

2. Thông tư, quyết định

 

Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm (Ban hành ngày 16/5/2014)

(tải)

 

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC , Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (có hiệu lực từ 15/4/2013)

 

(tải file)

 

Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực từ 10 tháng 02 năm 2014)

(tải file)

 

 

4. Bộ tài chính

 

TT Liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC - BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 

Tải file

 

TT194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

 

Tải file

5. Phòng cháy chữa cháy

 

 

Luật phòng cháy chữa cháy Luật số: 27/2001/QH10 có hiệu lực từ 04/10/2001

Tải file

 

Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2001 Quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC

Tải file

 

Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Sửa đổi bổ sung NĐ 35

Tải file

 

Nghị định 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 quy định xử phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Tải file

 

Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ CA hướng dẫn nghị định 35, Phụ luc kèm theo

Tải file

Tải PL

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top